• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:51
  • تاريخ :

نیمه جمع كننده

داخل پردازنده ها، "نیمه جمع كننده" ها از چهار قاعده جمع دودویی پیروی می كنند و برای جمع بیت های عدد مبنای دو (0 و 1) بكار گرفته می شوند. یك "نیمه جمع كننده" بسازید كه در آندروازه هایEOR وAND به ترتیب بیت های حاصل جمع و دوبریك را حاصل كنند. با فشردن كلید ورودی (زرد) عدد 1 وارد می شود و با رها كردن آن عدد 0 وارد می شود. اگرLED ورودی (زرد)، یاLED حاصل جمع (سبز)، یاLED دوبریك (قرمز) روشن باشند، نشانگر عدد 1 هستند.LED خاموش نشانگر 0 است. قبل از ساخت این مدار درس "ساخت مدار و آشنایی با قطعات" را مرور كنید.

 

وسایل مورد نیاز

 

نیمه جمع كننده

 بردبورد و پایه، باتری 9 ولتی و سری آن، سیم چین، سیم لخت كن، دو كلید فشاریSPST، دو ترانزیستورBC108 یا معادل آن، آی سیCMOS 4070B - چهار دروازهEOR، آی سیCMOS 4081B - چهار دروازهAND، دیود نورانی قرمز(1 عدد)، سبز(1عدد) و زرد (2 عدد)، دو مقاومت 10كیلو اهمی، چهار مقاومت220 اهمی.

 

در تصاویر زیر نحوه اتصال قطعات بر روی بردبوردها را مشاهده می كنید.

 

نیمه جمع كننده

 

در جدول زیر نحوه سیم كشی و اتصال مقاومت ها را مشاهده می كنید.

 

 

1- هر دو كلید زرد سمت چپ را فشار ندهید. تمامLED ها خاموش باقی می مانند، و این نشان می دهد كه حاصل جمع 0 و 0 برابر 0 و یك دوبریك 0 دارد. این قاعده (الف) است.

نیمه جمع كننده

2- فقط كلید بالایی را فشار دهید.LED ورودی بالایی و LED حاصل جمع بالایی روشن می شود. این نشان می دهد كه حاصل جمع 1 و 0 برابر 1 و یك دوبریك 0 دارد. این قاعده (ج) است.

 

نیمه جمع كننده

 

3- فقط كلید پایینی را بفشارید.LED ورودی پایینی و LED حاصل جمع بالای روشن می شوند. این نشان می دهد كه حاصل جمع 0 و 1 برابر 1 و یك دوبریك 0 دارد. این قاعده (ب) است.

 

نیمه جمع كننده

4- هر دو كلید ورودی را با هم فشار دهید. هر دوLED ورودی وLED دوبریك روشن می شود، اماLED حاصل جمع خاموش باقی می ماند. این نشان می دهد كه حاصل جمع 1 و 1 برابر 0 و یك دوبریك 1 دارد. این قاعده (د) است.

نیمه جمع كننده

جمع كننده كامل

 هر "نیمه جمع كننده" در واحد پردازشگر، فقط می تواند دو بیت (0 و 1 دودویی) را در یك زمان جمع كند. توجه داشته باشید كه این بیت ها مربوط به اعداد دودویی هستند كه قرار است با هم جمع شوند. برای جمع كامل دو عدد دودویی، یك سلسله "نیمه جمع كننده" و دروازه OR به یكدیگر وصل شده و یك "تمام كننده" را حاصل می كنند. در این فرآیند دوبریك "نیمه جمع كننده" در یك زنجیره، به مرحله بعدی، منتقل می گردد. "جمع كننده كامل" (شكل مقابل) می تواند دو عدد چهار بیتی را با هم جمع كند. 

 

نیمه جمع كننده  نیمه جمع كننده

 

بازگشت

UserName