• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:50
  • تاريخ :

موتور بزرگ

این موتور یك نمونه بزرگ تر از موتور اولیه مان است. در این موتور ما از پایه چوبی استفاده می كنیم.

 

توصیه می شود برای این فعالیت پژوهشی اولیاء محترم نیز كمك كنند.

موتور بزرگ

در وسط پایه چوبی، آهن ربایی قرار دهید. اطراف آهن ربا چهار سوراخ ریز (برای نگه داشتن سیم های تكیه گاه) ایجاد كنید.

به كمك سیم لاكی، سیم پیچی درست كنید. در اینجا ما از سیم نمره ٢٠ استفاده نموده ایم. برای شكل دادن سیم پیچ می توان از باتری بزرگ نیز استفاده نمود.

از سیم برنجی به عنوان تكیه گاه استفاده كنید، و تمام اتصالت را در زیر پایه

درست كنید، تا ظاهر كار تمیز و مرتب به نظر آید. برای اتصال به باتری ما از سر باتری ٩ولتی استفاده كرده ایم.

موتور شبیه این است.

موتور بزرگ
موتور بزرگ
موتور بزرگ
موتور بزرگ

این دستگاه چگونه كار می كند؟

وقتی جریان از سیم پیچ عبور می كند، آهن ربای الكتریكی می شود. یك آهن ربای الكتریكی شبیه آهن ربای معمولی عمل می كند، و دارای قطب شمال و جنوب است، و آهن ربای دیگر را می تواند جذب و دفع نماید.

وقتی نیمه لخت سیم مسی آرمیچر با سیم تكیه گاه تماس پیدا می كند سیم پیچ آهن ربا می شود و برق از آن عبور می كند. آهن ربای الكتریكی قطب شمالی دارد كه قطب جنوب آهن ربای معمولی را جذب می كند. این سیم پیچ قطب جنوبی دارد كه توسط قطب جنوب آهن ربا معمولی دفع می گردد.

وقتی ما رو كش عایق سیم آرمیچر را بر می داشتیم مراقب بودیم كه سیم پیچ ایستاده باشد، (به عبارت دیگر، همتراز سطح میز نباشد). این باعث می شود قطب های آهن ربا در سمت چپ و راست قرار گیرند. اگر سطح سیم پیچ بر روی میز قرار گرفته باشد قطب ها به سمت بالا و پایین قرار می گرفتند.

از آنجا كه قطب ها به سمت چپ و راست هستند، آنها طوری حركت می كنند تا با آهن ربای پایینی هم خط شوند، و قطب های آن در جهت بالا و پایین قرار گیرند. بنابراین سیم پیچ می چرخد تا با آهن ربا هم خط شود. اما به محض اینكه سیم پیچ با آهن ربا هم خط می شود، نیمه عایق سیم با تكیه گاه تماس پیدا می كند. جریان قطع شده و سیم پیچ دیگر آهن ربا نیست. بنابراین سیم پیچ آزادانه به حركت خود ادامه می دهد، تا اینكه نیمه لخت سیم با تكیه گاه تماس پیدا می كند، و كل فرآیند تكرار می گردد.

 

بازگشت

UserName