• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:48
  • تاريخ :

بمب هیدروژنی چگونه كار می كند؟

باتری 9ولتی به میله های كربنی وصل می شود، این میله ها در محفظه آب قرار دارند. جریان برق آب را به هیدروژن و اكسیژن تجزیه می كند، این گازها در قسمت بالایی محفظه جمع می شوند. سپس جرقه زن پیزوالكتریك فشار داده می شود، و بر اثر آن جرقه ای در شكاف بین دو سیم ایجاد می گردد، كه باعث می شود هیدروژن و اكسیژن تركیب شوند. بخار پر فشار حاصله، آب را به لوله خروجی پرتاب می كند.

بمب هیدروژنی

استفاده از الكتریسیته برای تجزیه آب، الكترولیز نام دارد.

نمونه ای از الکترولیز آب را در فیلم زیر مشاهده می کنید. به نحوه بوجود آمدن حباب های گاز اکسیژن و هیدروژن در اطراف سیم های داخل آب توجه کنید.

برای مشاهده فیلم بر روی شكل روی نمایش کلیک کنید.

الکترولیز

آب از دو اتم هیدروژن و یك اتم اكسیژن تشكیل شده است. در شكل مایع، ملكول ها دائماً به صورت ذرات بار دار شكسته شده و سپس به یكدیگر وصل می شوند. این ذرات بار دار یون نامیده می شوند.

وقتی به آب برق وصل می شود، الكترون ها از قطب منفی وارد آب شده و به یون های مثبت (یون هیدروژن) جذب می شوند، و بدین ترتیب گاز هیدروژن تشكیل می شود. از طرف دیگر الكترون های اضافی یون منفی (یون اكسیژن) جذب قطب مثبت می شوند، و به این ترتیب گاز اكسیژن پدید می آید.

برای انفجار ما این دو گاز را با هم تركیب می كنیم و بر اثر آن آب بوجود می آید. برای این منظور محركی لازم است كه در اینجا جرقه می باشد.

در مدل سازی زیر واکنش اکسیژن و هیدروژن از دیدگاه ملکولی به نمایش در آمده است.

 

UserName