• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:38
  • تاريخ :

404 قبل از میلاد مسیح

435 قبل از میلاد مسیح

404 قبل از میلاد مسیح الان سال 404 قبل از میلاد است. جنگ از نبردی به نبرد دیگر ادامه دارد. آلکیبیادس هم نهایت سعی خودش را کرده تا با جناح عوض کردن دوباره و حتی وارد کردن ایرانی‌ها به جنگ، اوضاع را آشفته تر کند. در 405 قبل از میلاد، ناوگان اسپارت، آتنی‌ها را در رودخانه آئگوس پوتامی شکست داد. آنها سپس به آتیکا حمله کردند. و پس از درگیری اندکی، آتنی‌ها را وادار به تسلیم کردند. خانواده های ما راه طولانی ای را از 430 قبل از میلاد پیموده اند.

 

خانواده اسپارکوس پیروز شده اند، اما آیا آنها خوشحال و پرافتخارند؟

404 قبل از میلاد مسیح 
435 قبل از میلاد مسیح 
404 قبل از میلاد مسیح 
404 قبل از میلاد مسیح 
404 قبل از میلاد مسیح 
404 قبل از میلاد مسیح 

پدر

سگ

مادر

دختر

پدر بزرگ

پسر

 

پولی فوس و خانواده اش شکست خورده اند. آیا آنها تحت حکومت اسپارتی‌ها زندگی خوبی خواهند داشت؟

404 قبل از میلاد مسیح 
404 قبل از میلاد مسیح 
404 قبل از میلاد مسیح 
404 قبل از میلاد مسیح 
404 قبل از میلاد مسیح 
404 قبل از میلاد مسیح 

پدر

مادر

مادر بزرگ

دختر

پدر بزرگ

پسر

بازگشت
UserName