• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:36
  • تاريخ :

بابل

3500 قبل از میلاد تسلط فرهنگ سومری بر بابل  
3400 قبل از میلاد تسلط فرهنگ سومری بر بابل  
3300 قبل از میلاد تسلط فرهنگ سومری بر بابل  
3200 قبل از میلاد تسلط فرهنگ سومری بر بابل  
3100 قبل از میلاد تسلط فرهنگ سومری بر بابل  
3000 قبل از میلاد تسلط فرهنگ سومری بر بابل  
2900 قبل از میلاد تسلط فرهنگ سومری بر بابل  
2800 قبل از میلاد تسلط فرهنگ سومری بر بابل  
2700 قبل از میلاد تسلط فرهنگ سومری بر بابل  
2600 قبل از میلاد تسلط فرهنگ سومری بر بابل  
2500 قبل از میلاد تسلط فرهنگ سومری بر بابل  
2400 قبل از میلاد تسلط فرهنگ سومری بر بابل  
2300 قبل از میلاد اتحاد شهرهای سومری توسط سارگن پادشاه اکد  
2200 قبل از میلاد پیدایش شهر کوچکی به نام بابل  
2100 قبل از میلاد    
2000 قبل از میلاد    
1900 قبل از میلاد تسلط پادشاهان آموری بر بابل  
1800 قبل از میلاد اتحاد قسمت عمده بین النهرن توسط حمورابی
بابل
1700 قبل از میلاد    
1600 قبل از میلاد

حمله هیتی ها به بابل

بابل
1500 قبل از میلاد تسلط پادشاهان کاسی بر بابل
بابل
1400 قبل از میلاد

نامه نگاری با آمارنا

پایتخت جدید مصریان

بابل
1300 قبل از میلاد

فتح بابل توسط توکالتی - نینورتا

پادشاه آشور

 
1200 قبل از میلاد حمله ایلامی ها به بابل  
1100 قبل از میلاد جنگ بسیاری از شهرها و قبایل برای تسلط بر بابل  
1000 قبل از میلاد جنگ بسیاری از شهرها و قبایل برای تسلط بر بابل  
900 قبل از میلاد جنگ بسیاری از شهرها و قبایل برای تسلط بر بابل  
800 قبل از میلاد

گرفتن بابل توسط تیگلات - پلیسر سوم

پادشاه آشور

بابل
700 قبل از میلاد

نابودی بابل توسط سناخریب

پادشاه آشور

بابل
600 قبل از میلاد

ظهور سلسله بابلی جدید

ساخته شدن مجدد بابل توسط بخت النصر دوم

بابل
500 قبل از میلاد الحاق بابل به امپراتوری پارس
بابل
400 قبل از میلاد شکست خوردن پارسیان از اسکندر کبیر
بابل
300 قبل از میلاد

تأسیس امپراتوری سلوکی

200 قبل از میلاد تأسیس امپراتوری پارت
بابل
100 قبل از میلاد    
 0 بعد از میلاد    
 100 بعد از میلاد    
 200 بعد از میلاد تأسیس امپراتوری ساسانی
بابل
 300 بعد از میلاد    
 400 بعد از میلاد    
 500 بعد از میلاد    
 600 بعد از میلاد

گسترش اسلام

 
 700 بعد از میلاد تأسیس سلسله عباسی در بغداد  
 800 بعد از میلاد    
 900 بعد از میلاد    
 1000 بعد از میلاد    
 1100 بعد از میلاد    
 1200 بعد از میلاد نابودی بغداد توسط مغول ها  
 1300 بعد از میلاد    
 1400 بعد از میلاد    
 1500 بعد از میلاد تأسیس سلسله عثمانی
بابل
 1600 بعد از میلاد    
 1700 بعد از میلاد    
 1800 بعد از میلاد    
 1900 بعد از میلاد

بنیان گذاری کشور عراق

 
 2000 بعد از میلاد    

بین النهرین     سومر       آشور    صفحه اصلی

UserName