• تعداد بازديد :
 • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:33
 • تاريخ :

بازی مجموعه ها برای دوره ی راهنمایی

هدف این مقاله بررسی و یافتن الگوهایی در بازی مجموعه برای دانش آموزان دوره ی راهنمایی می باشد که پس از آن دانش آموزان مهارت لازم در حل مسأله را به دست خواهند آورد. اجرای این فعالیت در دو جلسه پیشنهاد می‌شود.

 

جلسه ی اول

با استفاده از متن فعالیت بازی مجموعه، کارت های بازی مجموعه و مشخصات آن را به دانش آموزان معرفی کنید. سپس از آن ها بخواهید در گروه های 5 نفره به ساخت یک دست کارت بازی بپردازند.

 

نکته:

1- می‌توانید حدود 100 کارت 5*8 آماده کنید و در اختیار هر گروه قرار دهید.

2- از دانش آموزان بخواهید رنگ هایی را برای کشیدن شکل ها انتخاب کنند که روی کارت کاملاً دیده شود و بتوان آن ها را از هم تشخیص داد. به عنوان مثال سبز، قرمز و مشکی.

3- به دانش آموزان پیشنهاد کنید که شکل های ساده تری را روی کارت ها رسم کنند. برای این منظور می‌توان از شابلون برای رسم شکل هایی مانند مربع، لوزی و بیضی روی کارت ها استفاده کرد.

 

شکل زیر نمونه ای از کارت هایی که به همین ترتیب ساخته شده است را نشان می‌دهد.

بازی مجموعه ها  برای دوره راهنمایی

در هنگام تهیه ی کارت ها توسط دانش آموزان  می توانید از آن ها سؤال کنید که یک دست کارت بازی شامل چند کارت است و نیز بخواهید برای پاسخ خود دلیل بیاورند.

 

از آن ها سؤال کنید که اگر هر کارت با سه مشخصه، شناخته می‌شد و برای هر کارت 5 امکان وجود داشت، یک دست کارت کامل شامل چند کارت بود؟

 

 از آن ها بخواهید روشی پیدا کنند که مطمئن باشند کارت تکراری نمی سازند و پس از پایان کار همه ی کارت های ممکن را دارند. به هر گروه اجازه دهید روشی را که اتخاذ کرده است، برای دیگران توضیح دهد.

 

پس از آن که گروه ها کارت های خود را ساختند، سه تایی جور را با استفاده از متن فعالیت بازی مجموعه برای دانش آموزان توضیح دهید و به شرح بازی بپردازید.

 

نکته:

1- در شروع کار می‌توانید با چیدن 9 کارت روی میز بازی کنید. پس از چند بار تکرار بازی و یافتن مهارت، بازی را با 12 کارت ادامه دهید.

2- با جدا کردن 27 کارت از میان کارت هایی که دارای مشخصه ی یکسانی هستند، ( مثلاً همه ی کارت های قرمز ) می‌توان بازی را ساده تر کرد. می‌توانید بازی را با 27 کارت آغاز کنید و پس از چند دور، بقیه ی کارت ها را نیز وارد بازی کنید.

 

جلسه ی دوم:

اگر کامپیوتر در اختیار دارید می‌توانید جلسه ی دوم را با طرح این سؤال که چگونه می‌توان در میان 12 کارت نشان داده شده، 6 سه تایی جور پیدا کرد، آغاز کنید. البته در صورت در اختیار نداشتن کامپیوتر می‌توانید این کارت ها را روی تخته رسم کنید. با طرح سؤالات زیر و بررسی پاسخ آن ها در کلاس، این جلسه را ادامه دهید:

• کدام سه تایی های جور را زودتر پیدا کردید؟

• کدام سه تایی های جور را دیرتر پیدا کردید؟ 

• دو کارت را به صورت تصادفی از میان کارت ها بردارید، آیا می‌توان کارتی پیدا کرد که با این دو کارت، یک سه تایی جور تشکیل دهد؟

• آیا همیشه می‌توان کارتی پیدا کرد که با دو کارت برداشته شده، یک سه تایی جور تشکیل دهد؟ چند کارت با این مشخصات می‌توان یافت؟

• دو کارت پیدا کنید که با کارت نشان داده شده در شکل زیر جور شوند. آیا فقط یک جفت کارت پیدا می‌شود؟ فکر می‌کنید چند جفت کارت می‌توان یافت که با این کارت، تشکیل سه تایی جور دهند؟

بازی مجموعه ها  برای دوره راهنمایی

• چند سه تایی جور در کل کارت های بازی مجموعه می‌توان پیدا کرد؟

• یافتن 12 سه تایی جور در میان 9 کارت زیر نیز تمرین جالبی است.

بازی مجموعه ها  برای دوره راهنمایی
بازی مجموعه ها  برای دوره راهنمایی
بازی مجموعه ها  برای دوره راهنمایی
بازی مجموعه ها  برای دوره راهنمایی
بازی مجموعه ها  برای دوره راهنمایی
بازی مجموعه ها  برای دوره راهنمایی
بازی مجموعه ها  برای دوره راهنمایی
بازی مجموعه ها  برای دوره راهنمایی
بازی مجموعه ها  برای دوره راهنمایی

UserName