• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:32
  • تاريخ :

خودم انجام می دهم

خودم محاسبه می‌کنم

 

محاسبات را انجام می دهیم:

 

می دانیم کهN=CrD . اگر از دو طرف این معادله لگاریتم بگیریم، نتیجه ی زیر حاصل می شود:

 

 
log N = log(CrD)= Dlog r + log c
 

پس اگر ما تعداد زیادی داده در اختیار داشته باشیم که در آن N و r اندازه گیری شده باشند، می‌توانیم با استفاده از نمودار لگاریتمی، خطی رسم کنیم که شیب آن بعد فراکتالی مورد نظر ماست. r را در طول آزمایش اندازه گرفتیم. اما N را چه طور می‌توانیم تعیین کنیم؟

 

چگونه می‌توانیم تعداد اتم های مس را که رسوب می‌کنند، محاسبه کنیم؟

ΔN تعداد اتم هایی است که در بازه ی زمانی Δt رسوب می‌کند.

الف) مقدار باری را که در این بازه ی زمانی رسوب می‌کند، پیدا کنید. این مقدار با عبارت  خودم محاسبه می‌کنم به دست می‌آید که واحد کولن دارد.

 

ب) این مقدار بار را به q (بار هر اتم مس) یعنی خودم محاسبه می‌کنم کولن تقسیم کنید: خودم محاسبه می‌کنم

حال فقط به کاغذ لگاریتمی یا یک ماشین حساب پیشرفته احتیاج دارید که بهترین خط را از میان داده های شما انتخاب کند تا بتوانید D  را به دست آورید.

بازگشت به صفحه اصلی

UserName