• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1574
 • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:32
 • تاريخ :

 شانس یا انتخاب

یا شانس یا انتخاب

بازی " شانس یا انتخاب" یک بازی ساده است که می‌توانید به صورت سه نفره یا حتی صد نفره انجام دهید. وسایل بازی فقط دو عدد تاس و به تعداد بازیکنان برگه های امتیاز گذاری است. پیش از آغاز بازی لازم است هر کس برگه ای مانند برگه ی زیر که برگه ی امتیاز گذاری این بازی است، برای خود تهیه کند.

بازی در 5 دور انجام می‌شود.

یا شانس یا انتخاب

در هر ستون برگه ی بالا امتیازات مربوط به یک دور یادداشت می‌شود. قوانین بازی در هر 5 دور یکسان است و امتیاز نهایی افراد برابر مجموع امتیازات او در این 5 دور می‌باشد.

 

یک دور بازی و نحوه ی امتیاز گذاری آن به صورت زیر است.

یک نفر به عنوان تاس انداز انتخاب می‌شود.

تاس انداز دو تاس را هم زمان می‌اندازد و اعدادی را که تاس ها نشان می‌دهند با صدای بلند اعلام می کند.

اگر هیچ یک از تاس ها عدد 1 را نشان ندهند، تاس انداز و همه ی بازیکنان، مجموع دو عدد را در ستون مربوط به این دور بازی یادداشت می‌کنند. مجموع دو عدد، امتیاز به دست آمده را نشان می‌دهد.

اگر یکی از تاس ها عدد 1 را نشان دهد، این دور بازی به پایان می‌رسد و امتیاز همه ی افرادی که در این مرحله بازی می‌کنند، صفر می‌شود. یعنی همه ی امتیازاتی که در این دور بازی به دست آورده اند را از دست می‌دهند.

اگر هر دو تاس عدد 1 را نشان دهند، این دور بازی به پایان می‌رسد و افرادی که در این مرحله بازی می‌کنند، همه ی امتیازاتی که در این دور و دورهای قبل به دست آورده اند را از دست می‌دهند.

اگر هیچ یک از تاس ها عدد 1 را نشان ندادند، هر بازیکن می‌تواند انتخاب کند که برای به دست آوردن امتیازات بیش تر به بازی ادامه می دهد و یا از بازی کنار می رود و امتیازات مراحل قبل را برای خود حفظ می کند. 

تاس انداز دوباره دو تاس می‌اندازد و مراحل قبلی تا آمدن اولین 1 ادامه می‌یابد. حق با شماست! پی بردن به روش بازی بر عکس خود بازی خیلی ساده نیست! برای این که روش بازی را بهتر یاد بگیرید، یک مثال از بازی را مطرح می‌کنیم.

 

فرض کنید 4 نفر بازی را آغاز می‌کنند که ما به آن ها نفر اول تا چهارم می‌گوییم. نفر اول، تاس انداز است. دور اول بازی آغاز می‌شود. تاس انداز 2 تاس می‌اندازد که 4 و 6 را نشان می‌دهند. همه ی افراد، مجموع این دو عدد یعنی 10 را در ستون مربوط به دور اول یادداشت می‌کنند. درا ین جا نفر دوم به انتخاب خود از بازی خارج می‌شود. تاس انداز دوباره 2 تاس می‌اندازد و دو تاس شماره های 2 و3 را نشان می دهند. همه ی افراد به جز نفر دوم که از بازی خارج شده است، عدد 5 را نیز در ستون مربوط به دور اول یادداشت می‌کنند. در این مرحله نفر سوم به انتخاب خود از بازی خارج می‌شود. تاس انداز دوباره 2 تاس می‌اندازد که اعداد 1 و 6 به زمین می افتند. تاس انداز در ستون مربوط به دور اول، پایان این دور را ثبت می‌کند. نفر چهارم نیز که هنوز در بازی حضور دارد، امتیازات قبلی خود را حذف می‌کند. دو نفر دیگر مجموع امتیازاتشان در این دور را محاسبه و ثبت می‌کنند.

 

جداول زیر، برگه های امتیاز گذاری این دور را نشان می‌دهند.

یا شانس یا انتخاب

یا شانس یا انتخاب

یا شانس یا انتخاب

یا شانس یا انتخاب

دور دوم بازی آغاز می‌شود. تاس انداز 2 تاس می‌اندازد که شماره های 1 و 3 را نشان می‌دهند، این دور بازی در همین مرحله به پایان می‌رسد و هیچ یک از بازیکنان امتیازی کسب نمی کنند.

 

در دور سوم بازی ابتدا تاس انداز 2 تاس را هم زمان می‌اندازد. این دو تاس با شماره های 4 و 5 به زمین می‌افتند، پس همه ی افراد امتیازی برابر 9 کسب می‌کنند. تاس انداز دوباره 2 تاس می‌اندازد که این بار با شماره های 3 و 4 به زمین می‌رسند، هیچ کس از ادامه ی بازی انصراف نمی دهد و همه به بازی ادامه می‌دهند. این بار تاس ها با شماره های 3 و3 به زمین می‌افتند و هر کس 6 امتیاز می‌گیرد. نفر دوم از ادامه ی بازی منصرف می‌شود و با مجموع 22 امتیاز کنار می‌رود. تاس انداز 2 تاس می‌اندازد که مجموع آن ها برابر 10 است. این بار نفر سوم با مجموع 32 امتیاز کنار می‌رود. 2 تاس بعدی مجموعی برابر 9 دارند. باز هم نفر چهارم در بازی باقی می‌ماند. این بار یکی از تاس ها عدد 1 را نشان می دهد و این دور بازی به پایان می‌رسد. جداول زیر، برگه های امتیاز گذاری تا این دور را نشان می‌دهند.

یا شانس یا انتخاب
یا شانس یا انتخاب
یا شانس یا انتخاب
یا شانس یا انتخاب

در دور چهارم بازی، در مرحله ی اول امتیازی برابر 4 کسب می‌شود. در مرحله ی بعد امتیاز برابر 8 است و در این مرحله نفر دوم با 12 امتیاز از بازی کنار می‌رود. در مرحله ی بعد تاس ها هر دو 1 می‌آیند و امتیازارت به صورت زیر تغییر می‌کند. همان طور که ملاحظه می‌کنید نفر سوم همه ی امتیازات دور چهارم و دورهای پیش از آن را از دست داده است!

یا شانس یا انتخاب
یا شانس یا انتخاب
یا شانس یا انتخاب
یا شانس یا انتخاب

حال می‌توانید بازی را با توجه به قوانین مطرح شده به صورت چند نفری آغاز کنید. اگر تاس در دسترس ندارید، می‌توانید از تاس های شبیه سازی شده استفاده کنید. با استفاده از Applet زیر می‌توانید 2 تاس 6 وجهی بسازید. برای این منظور در مستطیل مربوط به Select Number of side عدد 6 و در مستطیل مربوط به Select Number of Dice عدد 2 را انتخاب کنید. با هر بار کلیک کردن روی Calculate ، تاس ها را هم زمان بریزید. اگر شما به عنوان یکی از بازیکنان در بازی حضور داشته باشید، کدام راه را انتخاب می کنید؟ آیا در مرحله ای از بازی انصراف می دهید یا به بازی ادامه دمی دهید؟

برای دیدن این بخش شما به نرم افزار جاوا نیاز دارید

Your Browser Does not support Java

 

همان طور که مشاهده کردید می‌توانید در Applet بالا تاس هایی با وجه های کم تر یا بیش تر از 6 هم بسازید، هم چنین می‌توانید تعداد تاس ها را کم تر یا بیش تر کنید. تغییر تعداد وجه های هر تاس چه اثری در بازی دارد؟ تغییر تعداد تاس ها چه طور؟ کدام مرحله از بازی بستگی به انتخاب شما دارد؟ کدام مرحله شانسی است؟

UserName