• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:26
  • تاريخ :

rnaگام دوم: ترجمه

بعد از رسیدن mRNA به شبکه اندوپلاسمی زبر، mRNA به سمت قسمتهایی از ریبوزوم هدایت می‌شود که وظیفه ترجمه آن را برعهده دارند. ریبوزوم رشته mRNA را در جهت َ5 به َ3َ می‌خواند. tRNA نوکلئوتیدهای mRNA را سه تا سه تا می‌خواند و جلو می‌رود. هر سه نوکلئوتید که ساخت اسید آمینه خاصی را نشان می‌دهد. tRNA از یک سمت به مولکول mRNA می‌چسبد و از سمت دیگر نیز به اسیدهای آمینه. این اسیدهای آمینه بهم متصل می‌شوند و همین طور که tRNA‌ها روی mRNA پیش می‌روند یک زنجیر پروتئینی ساخته می‌شود.

 

rnaگام دوم: ترجمه

 

 

UserName