• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 18:37
  • تاريخ :

در مورد نیروی متوسط بیشتر بدانیم

در طی برخوردها، مقدار نیرویی که وارد می‌شود ثابت نیست و همان‌طور که در عنوان بالا نیز ملاحظه فرمودید، از واژه‌ی نیروی متوسط استفاده شد.

به عنوان مثال در اثر برخورد توپ بیسبال با چوب بیسبال نیروی متوسط مطابق نمودار زیر می‌باشد:

 

در مورد نیروی وارده بیشتر بدانیم

در مورد نیروی وارده بیشتر بدانیم

 

مقدار نیروی وارد به توپ در لحظه‌ی  در مورد نیروی وارده بیشتر بدانیم برابر صفر است.

بعد از برخورد، این مقدار به یک حد ماکزیمم رسیده و سپس کاهش می‌یابد.

با جدا شدن توپ از چوب این مقدار به صفر می‌رسد.

مدت زمان برخورد ( از  در مورد نیروی وارده بیشتر بدانیم تا  در مورد نیروی وارده بیشتر بدانیم) بسیار کوتاه است.

توجه کنید که در شکل، مقدار نیروی متوسط در مورد نیروی وارده بیشتر بدانیم نیز نشان داده شده است.

 

فرمول در مورد نیروی وارده بیشتر بدانیم چگونه به‌دست آمده است؟

 

در مورد نیروی وارده بیشتر بدانیم= شتاب میانگین

 

F = ma

 

در مورد نیروی وارده بیشتر بدانیم

 

صفحه اصلی

 

نویسنده:حسن محمد پور

UserName