• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 18:37
  • تاريخ :

کمربند ایمنی مناسب

در حال بستن کمربند ایمنی

نیرویی که در یک تصادف به راننده وارد می‌شود

فرض کنید راننده ای به جرم 70kg در حال رانندگی با سرعت 50Km/h می‌باشد.اگر در اثر تصادف در فاصله افوت کمربند ایمنی مناسب متوقف شود، چه نیرویی به راننده وارد می‌شود؟

 

الف) اگر راننده از کمربند ایمنی غیر قابل انعطاف استفاده کند:

مسافت توقف =30.5cm

کمربند ایمنی مناسب

 

شتاب کند کننده:

کمربند ایمنی مناسب

 

نیروی وارده: 

کمربند ایمنی مناسب

ب) اگر راننده از کمربند ایمنی استفاده نکند:

در این صورت راننده به جلو پرت شده و توسط شیشه جلو و فرمان اتومبیل متوقف می‌شود که در این صورت مسافت توقف در حدود 2ft=61cm می‌گردد.

شتاب کند کننده: 

 

کمربند ایمنی مناسب

 

نیروی وارده:

کمربند ایمنی مناسب

 

ج) اگر راننده از کمربند ایمنی قابل انعطاف استفاده کند:

در این صورت مسافت توقف تا 50% افزایش می‌یابد.

(45/75cm) 1/5f

شتاب کند کننده:

کمربند ایمنی مناسب

کمربند ایمنی مناسب

صفحه اصلی

 

نویسنده:حسن محمد پور

UserName