• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 18:36
  • تاريخ :

چند ایده برای نمایشگاه مدرسه

چند ایده برای نمایشگاه مدرسه
  • ساختن مدلی برای بررسی اثرات تنش و کرنش بر روی مواد

 

  • ساختن مدل صفحات زمین
  • ساختن مدل گسل های شهرتان
  • تهیه گزارش از زمین لرزه های شهر خودتان

بررسی اثر شکل سازه بر مقاومت ساختمانها

بررسی اثر نوع خاک بر مقاومت ساختمانها

ساختن میز لرزه

ساختن شبیه ساز زلزله

 

 

 

 

چند موضوع تحقیق:

چند ایده برای نمایشگاه مدرسه

 

  • تحقیق درباره نحوه پیش بینی زلزله و میزان موفقیت پیش بینی ها
  • تحقیق درباره انواع امواج لرزه
  • تحقیق درباره آمادگی قبل از وقوع زلزله
  • تحقیق درباره امکان وقوع زلزله در سیارات دیگر

 

مترجم:ساناز فرهنگی

UserName