• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 36178
 • دوشنبه 1385/12/28
 • تاريخ :

بیمارستان ها ( تهران ) 4


بیمارستان فارابی

این بیمارستان در منطقه  ۱۱ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی     است كه در سال 1319با ظرفیت 451 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 199 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : چشم پزشکی

میدان قزوین       تلفن   ۶ - ۵۵۴۱۴۹۴۱


بیمارستان فرهنگیان

این بیمارستان در  منطقه    شهر تهران واقع شده و بیمارستانی سایر دولتی – درمانی   است كه در سال 1377با ظرفیت 64 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 56 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان


بیمارستان فیاض  بخش

این بیمارستان در  منطقه       شهرتهران واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – آموزشی است كه در سال 1334با ظرفیت 617تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 443 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ اورژانس ٬ پوست ٬ نرولوژی ٬ ارتوپدی ٬ سنگ شکن ٬ قلب ٬ گوش و حلق و بینی ٬ چشم پزشکی ٬ هماتولوژی ٬ انکولوژی ٬ جراحی ترمیمی ٬ICU , CCU،اطفال،جراحی قلب باز ،

کیلومتر ۱۴ جاده قدیم  تهرانکرج    تلفن


بیمارستان فیروز آبادی

این بیمارستان در  منطقه   ۲۰  شهر تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی  است كه در سال 1313با ظرفیت 600تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 383 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ گوش و حلق و بینی ٬ چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ قلب ٬ نرولوژی ٬ عفونی ٬CCU٬ICU

شهرری  - فداییاناسلام  تلفن       ۹   -  ۵۵۹۰۲۰۶۴


بیمارستان فیروزگر

این بیمارستان در  منطقه  ۶  شهر تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی  است كه در سال 1342با ظرفیت 275 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 192 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی ٬گوش و حلق و بینی ٬ قلب ٬Post CCU٬CCU٬ICU

خیابان ولیعصر - خیابان ولدی -خیابان به افرین          تلفن    ۵   -   ۶۶۴۶۷۹۰۱

بیمارستان قلب شهید رجائی

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی  است كه در سال 1352با ظرفیت 430 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 572 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : قلب ٬ جراحی قلب ٬ قلب کودکان ٬ اورژانس ٬ICU٬CCU٬Post CCU

بیمارستان کانون خیرخواه(سپیر)

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خیریه – درمانی است كه در سال 1324با ظرفیت 102 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 102 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ICU

بیمارستان کودکان تهران

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1345با ظرفیت 25 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 42 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ اورژانس

بیمارستان کودکان  مفید

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی  است كه در سال 1353با ظرفیت 204 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 168 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ نرولوژی ٬ گوارش ٬ عفونی ٬ هماتولوژی ٬ نوزادان ٬CCU٬ICU٬NICU

بیمارستان کیان

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1349با ظرفیت 41 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 25 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ICU

بیمارستان لقمان  حکیم

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی  است كه در سال 1345با ظرفیت 450 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 410 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ نوزادان ٬ عفونی ٬ ارولوژی ٬ پوست  ٬ قلب ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ مسمومیت ٬ ریه ٬CCU٬ICU

بیمارستان لولا گر

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی  است كه در سال 1325با ظرفیت 120 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 95 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان و زایمان ٬ اورژانس ٬ قلب ٬ ارولوژی ٬CCU ,Post CCU

بیمارستان لویزان

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است كه در سال 1352 با ظرفیت 50 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 0 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : پلی کلینیک ٬ اورژانس

بیمارستان مدائن

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1350 با ظرفیت 144 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 144 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان  ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ جراحی قلب ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی ٬ جراحی فک و صورت ٬ جراحی ترمیمی ٬ چشم پزشکی ٬ نوزادان ٬ انکولوژی ٬ اورژانس ٬CCU , ICU

بیمارستان مرکز طبی کودکان

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی  است كه در سال 1347با ظرفیت 245تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 114 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ قلب ٬ گوارش ٬ عفونی ٬ خون ٬ کلیه ٬ غدد ٬ نوزادان  ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ICU , NICU

بیمارستان مروستی

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1339 با ظرفیت 44 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 44 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ جراحی ترمیمی ٬ ارتوپدی ٬ اورژانس

بیمارستان مسیح دانشوری

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی  است كه در سال 1312با ظرفیت 446 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 318تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : ریه ٬ جراحی قفسه سینه ٬ کودکان ٬ سل ٬ICU

بیمارستان مصطفی خمینی

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی بنیاد شهید – درمانی  است كه در سال 1342با ظرفیت 216تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 105 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬CCU ,ICU ,Post CCU

بیمارستان موقوفه مفرح

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی بهزیستی – درمانی است كه در سال 1334 ظرفیت 58 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 58 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ٬ پوست ٬ زنان و زایمان

بیمارستان مهدیه

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی  است كه در سال 1362با ظرفیت 300 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 139 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : کودکان ٬ زنان وزایمان ٬ جراحی ٬ICU

بیمارستان مهر

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1341 با ظرفیت 256 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 225 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی ٬قلب ٬CCU , ICU , Post CCU

بیمارستان مهراد

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1361با ظرفیت 154 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 129تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان وزایمان ٬ جراحی مغز واعصاب ٬ ار توپدی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی ٬ قلب ٬ جراحی قلب ٬ جراحی عروق ٬CCU٬ICU٬Post CCU

بیمارستان مهرگان

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1346 با ظرفیت 25 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 70 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی

بیمارستان میرزا کوچک خان

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی  است كه در سال 1344با ظرفیت 350 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 118 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ٬ نوزادان ٬NICU

بیمارستان نواب صفوی

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی  است كه در سال 1360با ظرفیت 800 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 110 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی ٬ اورژانس

بیمارستان هدایت

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی  است كه در سال 1335با ظرفیت 96 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 80 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ گوش و حلق و بینی

بیمارستان هشترودیان

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1336 با ظرفیت 46 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 20 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی ٬ عفونی

بیمارستان ولیعصر شوش

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خیریه – درمانی است كه در سال 1362با ظرفیت 63 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 51 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان  ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی ٬ پوست

بیمارستان ولیعصر (عج)

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی  است كه در سال 1354 با ظرفیت 365 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 389 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ٬ جراحی ٬ نوزادان ٬ اورژانس ٬ جراحی قفسه سینه ٬ غدد ٬ هماتولوژی ٬ انکولوژی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ روماتولوژی ٬ICU

آخر هفته در دره!

آخر هفته در دره!

آخر هفته در دره!
تهران میزبان چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران

تهران میزبان چهارمین کنگره تاریخ معماری...

تهران میزبان چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران
تهران هیچ امکاناتی برای گردشگران ندارد!

تهران هیچ امکاناتی برای گردشگران ندارد!

تهران هیچ امکاناتی برای گردشگران ندارد!
شهرهایی که بیشترین متقاضیان خارجی سرمایه گذاری را دارند

شهرهایی که بیشترین متقاضیان خارجی...

شهرهایی که بیشترین متقاضیان خارجی سرمایه گذاری را دارند
UserName