• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28
  • تاريخ :

بیمارستان ها ( قزوین )


بیمارستان بو علی

این بیمارستان در شهرستان قزوین واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1331 باظرفیت 250 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 151 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی چشم پزشکی ، روانپزشکی ،قلب، اورژانس  قلب  اورژانس نرولوژی عفونی ، CCU


بیمارستان بیست و دو بهمن

این بیمارستان در شهرستان قزوین واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1348 باظرفیت 96 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 96 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: روانپزشکی، سوختگی ، پوست


بیمارستان پاستور

این بیمارستان در شهرستان قزوین واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1372 باظرفیت 30 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 32 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: جراحی ، زنان وزایمان


بیمارستان تامین اجتماعی

این بیمارستان در شهرستان قزوین واقع شده و بیمارستانی تامین اجماعی – درمانی ست كه در سال 1374 باظرفیت 256 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 157 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: ارتوپدی ? ارولوژی ? چشم پزشکی ? نرولوژی ? CCU


بیمارستان دهخدا

این بیمارستان در شهرستان قزوین واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1358 باظرفیت 30 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 30 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: جراحی ، زنان و زایمان، CCU


بیمارستان شهید رجائی

این بیمارستان در شهرستان قزوین واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1356 باظرفیت 230 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 144 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: جراحی، عفونی ، اورژانس، جراحی مغز و اعصاب ،ارولوژی ، ارتوپدی ، جراحی ترمیمی، Post ICU ، ICU


بیمارستان قدس کودکان

این بیمارستان در شهرستان قزوین واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1370 باظرفیت 130 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 127 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: کودکان ،گوش و حلق و بینی ،جراحی فک و صورت ، اورژانس ، NICU ،ICU


بیمارستان کوثر

این بیمارستان در شهرستان قزوین واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1347 باظرفیت 230 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 150 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: جراحی ، نوزادان ، زنان وزایمان


بیمارستان تامین اجتماعی

این بیمارستان در شهرستان تاکستان واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است . که در سال 1374 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 74 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، CCU

UserName