• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 13:36
  • تاريخ :

رابطه قیمت به درآمدP/E چیست؟

پول

رابط قیمت به درآمد تحت عنوان  نسبت P/Eبیان می شود .سرمایه گذاران اغلب از نسبت P/Eبه عنوان ابزار نمایش ارزش یک شرکت یاد می کنند.

این نسبت (P/E)رایج ترین نسبتی است که در بازار سرمایه برای سرمایه گذاران،تحلیل گران ،مدیران پر تفوی ،مشاوران و...اهمیت دارد علت محبوبیت این نسبت توان نمایش رابطه ارزش بازار وسود هر سهم با یک عدد ریاضی است.

هدف این نسبت بیان رابطه قیمتی که یک سرمایه گذر برای سهم می پردازد و چشم اندازآینده شرکت وسود پیش بینی شده آن است.

نسبت قیمت به درآمد در تعیین دوره برگشت اصل سرمایه گذاری از محل سودهای آتی یک سهم به ما کمک  می کند.

برای مثال اگر شما سهامی با نسبت P/Eبرابر 10خریداری کنید به این معناست که 10سال طول می کشد تا شرکت کل سرمایه اولیه شما را از محل سودهای خود باز پس دهد.


مزایای نسبتP/E:

1-نسبت P/Eمنعکس کننده عقیده بازار درباره یک شرکت است. معمولا نسبت P/Eشرکت های خوب ورو به رشد، بالا است.

2-نسبت  P/Eبزرگ نشان دهنده خوش بینی ونسبت P/Eکوچک،نشان دهنده بدبینی عموم سرمایه گذاران درباره آینده شرکت است.

3-نسبت P/Eتا زمانی بالا خواهد بود که عموم سرمایه گذاران به توانایی رشد وتحقق سود ویا افزایش قیمت سهام یک شرکت اعتقاد داشته باشند.به محض اینکه این اطمینان در قابیلت سود آوری شرکت ازبین برود ،این نسبت افت خواهد کرد.

4-نسبتP/E ،اعتبار شرکت ومدیریت آن وهمچنین اعتمادی که سرمایه گذاران در مورد استعداد دست یابی به سود شرکت دارند ،منعکس می کند.

5-نسبت P/Eدماسنجی است که مرتبا میزان حرارت سهام را بررسی وبه بازار اعلام می کند

6-نسبت  P/E نشان دهنده سطح ریسک یک سهم نیز است. هر چه P/Eبالا تر باشد ،ریسک سهم بالاتر خواهد بود .

7-در صورت منفی شدن بازار تمایل به فروش سهام باP/Eبالا نسبت به سایر سهام افزایش می یابد.

8-هنگامی که شرکت ها دوره رشد خود را پشت سر می گذارند سود آنها تثبیت ونسبت P/E  آنها تعدیل  می شود: نسبت P/E به شرح زیر محاسبه می گردد


 

سود  هر سهم/قیمت هر سهم = P/E


  متوسط P/Eسهام در کشور های مختلف:

متوسط P/Eسهام در اقتصاد توسعه یا فته حدود 20 است. پیرامون مکاتب اقتصادی در حال توسعه معتقدند P/Eدر اقتصاد در حال توسعه باید بیشتر وبالاتر از اقتصادهای توسعه یافته باشد،زیرا در این کشورها شرکت ها در حال رشد هستند وP/Eهای بالااین رشد را منعکس می کند.

برای محاسبه نسبت P/Eیک شرکت از متوسط  P/E درهر  صنعت کمک گرفته می شود  . متوسطP/Eدر هر صنعت نسبت به صنعت دیگر تفاوت می کند وبسته به عمر مفید صنعت وعوامل تاثیرگذار در هر صنعت نسبت به صنعت دیگر دارد .


عوامل موثر در تعیین نسبت P/E

1-اندازه شرکت

2-مدیریت شرکت

3-رشد شرکت

2-وجود طرح های تو سعه  اقتصادی درشرکت

5-وجود ظرفیت بالقوه قابل بهره برداری در شرکت

6-وجود بازار خوب وبا کشش برای محصولات تولیدی شرکت

7-موقیت شرکت در صنعت مر بوطه

8-چشم اندازهای صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند

9-تقاضا برای سهام شرکت

10- کمیت وکیفیت سود یک شرکت

11-دوره برگشت سرمایه مورد انتظار سرمایه گذاران

12-نرخ بازده رایج بازار از سرمایه گذاری

13-نرخ بهره در شبکه بانکی

توصیه می شود علاوه بر در نظر گرفتن عوامل  موثردر تعیین نسبت P/E،در بازارهای  روبه رشد ومثبت به دنبال سهام با نسبت P/E،بالا باشید ودر بازار های رو به  کا هش ،از خرید ونگهداری سهام با نسبت P/E بالااجتناب کنیدبنابراین تنها به صرف پایین بودن نسب P/E به خرید یک سهام اقدام نکنید .


به نکات نهفته در عرضه عمده سهام توجه کنید

یکی از انواع معاملات سهام در بازار سرمایه ،معاملات عمده است که عمدتابه دو روش انجام می شود:

1-عرضه عمده سهام از طریق شبکه کارگزاران وبه روش معمولی معاملات در بورس اوراق بهادار.

دراین روش،سهامداری که بخش زیادی از سهام یک شرکت را در اختیار دارد ،اقدام به عر ضه حجم بالایی از آن سهام به بازارمی کند او می تواند این کار را به منظور فروش سهام وکسب سود،کاهش قیمت آن سهم در بازار وخرید مجدد آن سهم در قیمت های پایین تر و...انجام دهد.

2-عرضه عمده سهام به صورت بلوک وخارج از سیستم  معاملات عادی سهام .

معمولا دراین روش در مورد حجم قیمت سهام وزمان انجام معامله بین خریداروفروشنده توافق لازم صورت می گیرد . سپس در تاریخ معین ،  این معا مله از طریق شبکه کارگزاران انجام می شود در این روش معمولا قیمت مورد معامله یک سهم با قیمت تابلوی بورس آن سهم تفاوت دارد این قیمت می تواند بیش ازقیمت تابلو ویا حتی کمتر از آن نیز باشد.

عرضه عمده سهام به هرشکل وروش داری یک سری تبعات وپیامدهایی است که باید آنها را مورد بررسی وتحلیل قرار داد.در ذیل به برخی از این تبعات و پیامدها اشاره می شود:

1-به احتمال زیاد عرضه سهام  به روش معمولی واز طریق شبکه کارگزاران موجب کاهش قیمت آن سهم در بازار می شود .خصوصا اگر تقاضای بازار نسبت به عرضه   آن سهم با کشش باشد ،با افزایش عرضه قیمت آن سهم کاهش پیدا خواهد کرد. دراین صورت برای فروش تعدادی بیشتری از سهام مذکور باید قیمت را پایین آورد.

2-در عرضه سهام به روش معمولی از طریق شبکه کارگزاران به محض اینکه عرضه سهام افزایش پیدا می کند خریداران آن سهم تقاضای خود را کاهش می دهند واین کار موجب می شود که فروشنده برای فروش حجم بیشتر مجبور به کا هش قیمت شود.

3-در موقعی که بازار توان جذب سهام عرضه  شده به روش معمولی را داشته باشد قیمت آن سهم کاهش پیدا نخواهد کرد .چرا که تقاضا برای هر چه که عرضه        می شود وجود خواهد داشت .اما در موقعی که بازار توان جذب سهام عرضه شده را نداشته باشد قیمت آن سهم کاهش پیدا می کند.

4-هرچه وزن عرضه بیشتر باشد احتمال ایجاد ضعف در توان جذب بازار بیشتر می شود.

5-در عرضه سهام به روش معمولی در مواردی که قیمت سهام به دلیل عرضه بالا وعدم توان جذب بازار کاهش پیدا می کند در صورت تجدید قوای بازار وایجاد توان جذب مجدد قیمت سهام مذ کور نسبت به قیمت های قبلی افزایش پیدا خواهد کرد.

6-در موقعی که عرضه عمده یک سهم با انتشار اخبار خوبی در مورد آن سهم همراه باشد،بازار بلا فاصله نسبت به جذب سهام مذکور اقدام خواهد کرد.

7-درمواقعی که عرضه عمده یک سهم با اخبار بدی در مورد آن سهم همراه باشد،بازار سهام مذکور را جذب نخواهد کرد. از طرفی افت قیمت ناشی از عرضه مذکور ترمیم نخواهد شد وقیمت به قیمت های قبل از عرضه بر نخواهد گشت.

8-بازار می تواند از طریق کارگزار خود نسبت به هویت خریدار و یا خریداران احتما لی وفروشنده سهام آگاهی پیدا کند .آشنایی با هویت فروشنده در تحلیل وضعیت آتی سهام به ما کمک می کند.اگر فروشنده یک شخص حقیقی یا حقوقی داری آگاهی  کامل و یا نسبی از وضعیت سهام مذکور باشد می توان حدس زد که وی اخباری در اختیار دارد که موجب عرضه سهام شده است به عبارتی او چیزی می داند که بازار از آن  ناآگاه است . پس در این مورد باید به هویت فروشنده دقت کافی را کرد.

 ازطرفی وقتی خریدار عمده یک سهم شخصی وحقیقی ویا حقوقی که داری اطلاعات وآگاهی کافی از آن سهم بوده واز کادر تخصصی مجربی نیز برخوردار باشد به این

معنی است که اونسبت به سهام وآینده آن اطلاعات وتحلیلی داردکه بازار از آن محروم است وبه همین دلیل نسبت به خرید آن سهام اقدام کرده است .بنابراین ملاحظه می شود که بین عرضه و تقاضا عمده سهام و دسترسی به اطلاعات و قیمت رابطه مستقیم برقرار است. پس باید سعی کنید که نسبت به هویت خریداران و فروشندگان اطلاعات نسبی پیدا کنید.در غیر این صورت ممکن است در عرضه عمده سهام توسط کسی که اخبار بدی در اختیار دارد و ما از آن اخبار بی اطلاع هستیم بخشی از آن سهام نصیب ما شود.بسیاری از موارد فوق الذکر در مورد معا ملات خارج از سیستم معمولی بورس اوراق بهادار که معمولا به صورت بلوک وتحت یک نماد عمده انجام می شود صادق نیست.چرا که خریدارن در این معاملات به دنبال کسب یک مزیت نسبی مانند اشغال پست مدیریت یا افزایش سهام خود به گونه ای که بتوانند یک پست مدیریتی را درآن شرکت اشغال کنند و یا مالکیت آن شرکت را در اختیار بگیرداقدام به خرید سهام مورد نظر می کنند. این افراد برای استفاده از این مزیت حاضر به پرداخت مبلغی بیش از قیمت تابلوی سهام مذکور نیز هستند. از طرفی فروشندگان نیز به دلیل از دست دادن حقی که در مدیریت یا مالکیت سهام شرکت مورد معا مله دارند مبلغی بیش از قیمت تابلوی آن سهم از خریدارن مطالبه می کنند.

به طور اصولی معامله مذ کور باید به گونه ای باشد که منافع هر دو طرف خرید و فروش را تضمین کند. در غیر این صورت یک طرف معامله متضرر خواهد شد. چرا که چیزی کمتر از آنچه که از دست داده به دست خواهد آورد بنابرین رابطه ذیل باید بر قرار شود:


ارزش یا امتیاز بدست آمده + قیمت= مبلغی اضافی پرداختی + قیمت

هر طرف معادله که کوچکتر از طرف دیگر شود بازی را باخته است. اگر یک شرکتی یک سهام مدیریتی یا ما لکیتی را بسیار گرانتر از آنچه که از آن سهم به دست می آورد خرید کند مدت زیادی طول می کشد تا بتواند آن فاصله قیمتی را پوشش دهد واحتمالا قیمت سهام خودش ، در بازار افت خواهد کرد.

منبع: ایران تحلیل

دکتر سید جلال صادقی شریف

UserName