• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 4542
 • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 12:41
 • تاريخ :

تخییر

 

 تخییر:

اصطلاح تخییر در مواردی از علم اصول به کارمی رود .

1- دردوران امربین محذورین (وجوب وحرمت ) . هرگاه اصل حکم الزامی محرز اما نوع الزام مورد تردید

باشد وندانم که آن حکم الزامی وجوب است یا حرمت .

مثلا می دانم درروز جمعه یا نمازجمعه واجب است ویا حرام درآن صورت مخیرم بین انجام دادن وترک

نمازجمعه واین تخییر تخییر عقلی ظاهری است .

2.درباب تزاحم. مثال :شخصی شاهد غرق شدن دوانسان است درحالی که اوقدرت وتوان نجات

هردوراندارد ونجات هیچ یک از آن دوبردیگری نیز ترجیحی ندارد در آن صورت چنین شخصی در نجات

هریک ازآن دو مخیر است واین تخییر تخییر عقلی واقعی است .

3. درموردتعارض دو اماره:هرگاه دوخبر یااماره ای باهم متعارض باشند ومرجحی دربین نباشد

وموردازموارد تساقط هردوورجوع به اصول عملیه هم نباشد در آنجا حکم به تخییر می شود واین تخییر

تخییر ظاهری شرعی است که مخصوص مجتهد است . 

اسلام و علم؛ سازگار یا ناسازگار

اسلام و علم؛ سازگار یا ناسازگار

اسلام و علم؛ سازگار یا ناسازگار
وصیتی از علامه مجلسی

وصیتی از علامه مجلسی

وصیتی از علامه مجلسی
مرجعیت

مرجعیت

مرجعیت
تحصیلات

تحصیلات

تحصیلات
UserName