• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 12:41
  • تاريخ :

تحقیق مناط

 تحقیق مناط :

رسیدگی موضوعی را اصطلاحا تحقیق مناط  میگویند . توضیح اینکه برای قیاس چهار رکن ذکر شده:

1- اصل ( مقیس ) 2- فرع ( مقیس ) 3- حکم 4- علت ( جهت مشترک بین اصل و فرع ) اهل سنت

برای دستیابی به علت حکم سه راه را ذکر کرده اند: 1- تحقیق مناط 2- تخریج مناط 3- تنقیح مناط

برای استخراج علت وضع قانون در تحقیق مناط دو طریق وجود دارد:

1- اجماع: یعنی فقها اجماعا مطلبی را علت وضع قانون معین معرفی میکنند.

2-  نص قانون شرع: قانونگذار گاهی در متن قانون علت آنرا بیان میکند چنانکه در ماده 12 قانون مدنی

آمده است « معامله با شخصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیست به واسطه عدم اهلیت باطل است»

راه قیاس کردن این ماده چنین است: علت بطلان معامله محجورین عدم اهلیت است پس ایقاعات

محجورین هم به همین علت باطل است واین قیاس را قیاس منصوص العله مینامند . میرزای قمی

می گوید : تحقیق مناط  این است که علت جکم معلوم باشد و برای پی بردن به وجود یا عدم آن علت

در مورد  و مصداقی خاص به تحقیق بپردازیم . مثلا میدانیم علت قبول شهادت عدالت شاهد است لذا

باید لذا باید در هرمورد تحقیق شود که شاهد قضیه عادل است یا نه ؟ میتوان گفت تحقیق مناط  کاری

است که هر قاضی در هر قضاوتی انجام میدهد .

مثلا هرگاه بداند وجوب نفقه اقارب به علت احتیاج آنهاست در پرونده کسیکه از فرزندش نفقه مطالبه

میکند باید رسیدگی کند و ببیند خواهن نیازمند نفقه هست یا نه؟ و این کار زمینه حکم او را فراهم

میکند که این رسیدگی را اصطلاحا تحقیق مناط  میگویند

UserName