• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 12:41
  • تاريخ :

اقل و اکثر ارتباطی

اقل و اکثر ارتباطی:

اقل و اکثر ارتباطی به این معنی است که اگر موظف به انجام دادن اکثر باشیم با انجام دادن اقل

هیچ طاعتی صورت نگرفته است ( در مورد تکلیف واجب ) و یا هیچ معصیتی رخ نداده است ( در

مورد حرام) .

اقل و اکثر ارتباطی بر دو نوع میباشد: الف) اقل و اکثر ارتباطی در شبهه وجوبیه  ب) اقل و اکثر

ارتباطی در شبهه تحریمیه و اصطلاح دیگر آن عبارتست از : ( الشک فی جزییة شی للمامور به

او شرطیة له شک در جزییت یا شرطیت چیزی برای مامور به ) مثال: هرگاه وجوب نماز بر من

محرز بود اما تردید داشتم که آیا واجب نماز با سوره است؟ ( اکثر) یا نماز بی سوره(اقل) برمن

واجب است؟ در واقع این شک برمیگردد به اینکه آیا سوره جزء نماز هست یا نه؟ در این مسئله

سه قول وجود دارد :

1- شیخ انصاری میفرماید: در چنین مواردی برائت عقلی و شرعی را جاری کرده و میگوییم اصل

عدم تعلق وجوب به اکثر یعنی نماز با سوره است.

2- آخوند خراسانی میفرماید: در مورد مذکور قائل به برائت شرعی میشویم و اما از نظر برائت

عقلی احتیاط میکنیم.

3- قول دیگر این است که به هیچ وجه برائت جاری نمیشود نه شرعی و نه عقلی که این اضعف

اقوال است.

اقل و اکثر ارتباطی در شبهه تحریمیه : مثلا در ساختن مجسمه جاندار قطع به حرمت داریم اما

شک داریم ساخت مجشمه کامل حرام است یا ساخت بعضی از آن ؟ پس تردید به کل اعضاء

(اکثر) و به جزء اعضاء ( اقل) میباشد. در چنین مواردی حرمت اکثر معلوم است و لی حرمت اقل

مشکوک در نتیجه برائت جاری میکنیم و نتیجه میگیریم حرمت دارد ساخت کل مجسمه.

UserName