• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 5142
 • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 12:41
 • تاريخ :

اکراه


اکراه عملی است تهدید آمیز از طرف کسی نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن فعل یا ترک مورد

نظر اکراه کننده. عناصر اکراه عبارتند از :

 1- عمل آمیخته به تهدید باشد .

2- وعید به آن عمل موثر درشخص با شعور باشد ( با شعور یعنی عاقلو رشید).

 3- تاثیر نوعی باشد نه شخصی به دلیل آنکه افرادتهدید شونده متفاوت اند. ممکن است عملی نسبت

به فرد یا گروهی اکراه تلقی نشود اما نسبت بهفرد یا گروه دیگر اکراه صدق کند . مثلا طرف اکراه شونده

بچه باشد .طبعا نوع بچه ها از چنین تهدید هاییمیترسند و در آنها موثر است.

4- نیجه اکراه باید به صورت وجود بیم و خطر و ضرر در حان یا مال یا عرضخود یا خویشاوندان نزدیک

باشد ( تشخیص خویشاوند نزدیک با عرف میباشد ) .

5- میزان تهدید باید بهاندازهای باشد که موجب سلب قصد انشاء نشود و الا اجبار خواهد بود و اثر اکراه و

اجبار متفاوت استزیرا عقدمکره غیر نافذ است ولی عقد بدون قصد و انشاء ( اجباری) باطل است.

 6- شخص تهدید شوندهعلم بهعدم توانایی شخص تهدید کننده در اجرای تهدید نباید داشته باشد و الا

تهدید محقق نمیشود.


ریشه های تفکر داعش (3)

ریشه های تفکر داعش (3)

ریشه های تفکر داعش (3)
 «رستاخیز»؛ بیراهه‌ای تا کربلا

«رستاخیز»؛ بیراهه‌ای تا کربلا

«رستاخیز»؛ بیراهه‌ای تا کربلا
علما و استفاده صحیح از وقت

علما و استفاده صحیح از وقت

علما و استفاده صحیح از وقت
آدم بن عبدالله اشعری قمی

آدم بن عبدالله اشعری قمی

آدم بن عبدالله اشعری قمی
UserName