• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 12:41
  • تاريخ :

اصل تاخر حادث

این اصل شبیه استصحاب عدمی بوده و از فروعات مبحث استصحاب است . مثلا اگر دو چیز در خارج

محقق و حادث گشته است اما تاریخ تقدم و تاخر حدوث یکی بر دیگری مجهول باشد در این صورت دو

فرض متصور است:

1- تاریخ حدوث یکی از دو امر معلوم و تاریخ دیگری مجهول است . در این مورد با اعمال اصل تاخر حادث

میگوییم آن امری که تاریخ حدوث آن مجهول است بعد از ان دیگری که تاریخ آن معلوم است چنانکه

ماده 874 قانون مدنی میگوید « اگر اشخاصی که بیت آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها

معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول باشد از آن دیگری ارث

میبرد ».

2- در صورتیکه تاریخ حدوث هیچ یک از دو امر معلوم نباشد اصل تاخر حادث در هریک با اصل تاخر حادث

در دیگری معارضه میکند و در این حالت هر دو ساقط میگردند . مثلا هرگاه پس از تحقق  هبه واهبه از

هبه رجوع کند و در خواست استرداد مال مرهوب را بکند و متهب مدعی گردد که قبل از رجوع تغییری

در عین موهوبه حاصل شده است و بر اساس ماده 308 قانون مدنی واهب حق رجوع را ندارد و و اهب

دفاع کند که تغییر پس از رجوع حاصل شده است و تاریخ رجوع و تاریخ تغییر مجهول باشد دادرس

خواهان را محکوم به بی حقی میکند زیرا  اصل تاخر حادث در دو طرف جاری و ساقط میگردد و در نتیجه

مورد هبه پس از رجوع ثابت نمیشود و به حال خود باقی میماند.

UserName