• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 12:41
  • تاريخ :

اجماع سکوتی - اجماع مستند- اجماع منقول

اجماع سکوتی :

به فتوایی که توسط فقیه یا فقهایی صادر گردد سپس آن فتوا در میان فقهای عصر منتشر گردد و مدتی

بگذرد و هیچ کسی با آن مخالفت نکند اجماع سکوتی میگویند . اینگونه اجماع از نظر فقهای امامیه فاقد

ارزش میباشد زیرا به ساکت نمیتوان نظری را منتسب کرد.

اجماع مستند :

گفته شده است که امامیه برای اجماع نقش کاشفیت قائل است لذا اگر در مورد اجماع به دلیل لفظی

برخورد کنند و اجماع را مستند به آن ببینند چنین اجماعی را اجماع مستند یا مدرکی مینامند زیرا در

آن صورت به مدرک و مستند مراجعه کرده اگر آنرا قبول داشته باشند طبق آن عمل میکنند و در غیر این

صورت مردود به حساب می آید.

اجماع منقول:

اجماعی که شخص تحصیل کننده آن را برای دیگران نقل میکند اجماع منقول نام دارد در صورتی که آن

نقل به صورت تواتر باشد همانند اجماع محصل خواهد بود زیرا تواتر خود موجب قطع و یقین است و اگر

به طریق خبر واحد واصل شده باشد در مورد حجیت آن اختلاف نظر وجود دارد.

UserName