• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 12:41
  • تاريخ :

اصالة عدم القرینه

اصالة عدم القرینه:

شیخ انصاری رحمت الله علیه معتقد است اصالة الحقیقة و اصالة العموم و اصالة الاطلاق و ... از اقسام

اصالة الظهور هستند و برگشته اصالة الظهور به اصالة عدم القرینه میباشد .

با این توضیح که اصالة الحقیقة به اصالة عدم قرینه و اصالة العموم به اصالة عدم المخصص بر میگردد .

در کتاب اصول الفقه بعد از نقل این مطلب آمده است مقصود مرحوم شیخ ظاهرا این است که به دلیل

بنای عقلاء بر حجیت اصل عدم قرینه است .

اما مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه بر خلاف شیخ انصاری میگوید اصالة عدم القرینه به اصالة

الظهور برمیگردد مولف پس از بیان این دو دیدگاه و نقد آنها میگوید : تنها یک اصل مورد قبول عقلاءاست و

آن اصالة الظهور است و بناء عقلا نیز بیش از یکی نمیباشد و آن عبارتست از:« الغاء احتمال خلاف

 ظاهر» همانند احتمال غفلت و احتمال خطا و احتمال نصب قرینه برخلاف که آن هم تعبیری از

 اصالة الظهور خواهد بود .

چه بسا مقصود شیخ انصاری و آخوند خراسانی از اصالة عدم القرینه همان الغای اختمال غفلت یا

قرینه باشد در این صورت اختلافی بین این دو اندیشمند بزرگ اسلامی وجود نخواهد داشت بلکه

تعبرهای آنان مختلف است.

UserName