• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 12:41
  • تاريخ :

استصحاب حکم تعلیقی و حکم تنجیزیاستصحاب حکم تعلیقی:
استصحاب حکم تعلیقی در مقابل استصحاب حکم تنجیزی است و آن در جایی است که مستصحب

 حکم تعلیقی باشد مثلا در دلیلی آمده است اگرانگو جوش بیاید حرام است پس حرمت انگور معلق به

جوشیدن است و این حرف تعلیقی است در صورتی که انگور جوشیده مدتی بماند و سپس به کشمش

تبدیل شود شک  میکنیم که این کشمش حرام است یاخیر؟ پس اگر استصحاب حرمت کنیم استصحاب

حکم تعلیقی میباشد.


استصحاب حکم تنجیزی:

استصحاب حکم تنجیزی در مقابل استصحاب جکم تعلیقی است و آن در جایی میباشد که مستصحب

حکم قطعی و منجز باشد مثلا دلیلی گفته بود خوردن انگور حلال است سپس آن انگور تبدیل به

کشمش شود در نتیجه شک در حلال بودن آن عارض میشود در این صورت اگر با استصحاب حلیت       

 حکم به حلال بودن آن کنیم به آن استصحاب حکم تنجیزی میگویند.
UserName