• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 12:01
  • تاريخ :

برگزیدگان اولین دوسالانه پژوهش برتر حکومت اسلامی

هیأتمرکزی داوری اولین دو سالانه پژوهش برتر حکومت اسلامی_ که اختصاص به معرفیکتاب ها، پایان نامه ها و پژوهش های برتر در حوزه های گوناگون دانشیاندیشه سیاسی اسلام و تفکر ولایت فقیه دارد و ازسوی مرکز تحقیقات حکومت اسلامی وابسته به دبیر خانه مجلس خبرگان رهبریبرگزار شد_  اسامی آثار برتر، نفرات ممتاز و نیز آثار شایسته قدردانی ایندو سالانه را به شرح زیر اعلام نمود:

نفرات و آثار برتر بخش اعلام:

1. «أساس الحكومة الإسلامیة» اثر «آیةالله العظمی سید كاظم حائرى»

2.« ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت» اثر «آیةالله جوادى آملى»

3.«معالم الحكومة الإسلامیة» اثر «آیةالله جعفر سبحانى»

4.«الولایة الالهیة الاسلامیة » اثر «آیةالله محمد مؤمن»

5.«فقه سیاسى» اثر«آیةالله عباسعلى عمید زنجانى»

نفرات وآثار برتر:

1.« ادراكات اعتبارى و اندیشه اجتماعى سیاسى علامه طباطبایى» اثر« حجةالاسلام احمد رضا یزدانى مقدم»

2.«جریان ها و سازمان هاى مذهبى سیاسى ایران» اثر «حجةالاسلام رسول جعفریان»

3.«قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى، آسیب ها و چالشها» اثر « آقاى ابراهیم شفیعى سروستانى»

4. «بیعت» اثر «حجةالاسلام عباس پسندیده»

5.«تحلیلى بر نظریه هاى مربوط به احكام حكومتى در فقه امامیه» اثر «حجة الاسلام سید على حسینى»

6.«جایگاه مصلحت در حكومت اسلامى» اثر «دكتر اصغر افتخارى»

7.« سیاست دینى و نظم سلطانى» اثر «حجةالاسلام دكتر نجف لك زایى»

8.«عدالت در نگرش و روش سیاسى امام على (ع)» اثر « دكتر على اكبر علیخانى»

9. «قرآن و سكولاریسم» اثر «حجةالاسلام محمد حسن قدردان قراملكى»

10.«آزادى، عقل و ایمان» اثر «حجةالاسلام محمد سروش»

 نفرات و آثار شایسته قدردانی:

1. «پاسخ استاد به جوانان پرسشگر» اثر « آیت الله مصباح یزدى»

2.«آراى عمومى؛مبانى اعتبار و قلمرو» اثر « محمود حكمت نیا»

3.« آزادى در فلسفه سیاسى اسلام» اثر « دکتر منصور میراحمدى»

4. «از دین دنیوى تا آستان قدرت» اثر« احمد رضا یزدانى مقدم»

5.«اصول و سیره سیاسى معصومین در دوران حكومت» اثر «محمد ملك زاده»

6. «اندیشه سیاسى ابوالحسن عامرى» اثر « على فریدونى»

7 «اندیشه سیاسى اخوان الصفا» اثر «على فریدونى»

8.«اندیشه سیاسى سید جعفر كشفى» اثر «عبدالوهاب فراتى»

9. «اندیشه سیاسى صدرالمتألهین» اثر «دکتر نجف لك زایى»

10. «اندیشه سیاسى فارابى» اثر «محسن مهاجرنیا»

11. «اندیشه سیاسى فاضل مقداد» اثر «سید محمدرضا موسویان»

12. «اندیشه سیاسى مسكویه» اثر «محسن مهاجرنیا»

13. «بازتاب انقلاب اسلامى بر راهبردهاى آمریكا در منطقه خلیج فارس» اثر «حسین آخوندى ممقانى»

14. «بازتاب جهانى انقلاب اسلامى» اثر « دکتر منوچهر محمدى»

15.«بررسى تطبیقى نظریه هاى ولایت فقیه» اثر « شریف لك زایى با همكارى على الهامى»

16.«پژوهشى در اندیشه سیاسى نائینى» اثر « سید جواد ورعى»

17.«تساهل و مدارا در اندیشه سیاسى اسلام» اثر «حسین فرزانه پور»

18. «تفكیك قوا در نظریه ولایت فقیه» اثر «شریف لك زایى»

19. «چیستى فلسفه سیاسى در حوزه تمدن اسلامى» اثر « دکتر محمد پزشكى»

20. «حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان» اثر «سید جواد ورعى»

21. «درآمدى بر كارآمدى در نظام سیاسى اسلام» اثر «بهرام اخوان كاظمى»

22. «دولت ولایى» اثر «غلام حسن مقیمى»

23. «رسائل سیاسى اسلامى دوره پهلوى » اثر «رسول جعفریان»

24. «ساختار منطقى اندیشه سیاسى اسلام» ترجمه «مصطفى فضایلى»

25. «سكولاریسم در مسیحت و اسلام» اثر «قدردان قراملكى»

26. «سیر تاریخى نظریه ولایت فقیه» اثر «یعقوب على برجى»

27. «سیر تطور تفكر سیاسى امام خمینى(ره)» اثر «نجف لك زایى»

28. «صلح و منازعه در روابط خارجى دولت اسلامى» اثر «حسین ارجینى»

29. «گفتار در گرایش نظرى و تحقیقى در تفكر سیاسى سید جعفر كشفى» اثر «ابوالفضل شكوهى»

30. «مبانى، اصول و اهداف سیاست خارجى دولت اسلامى» اثر «دکتر سید صادق حقیقت با همكارى مهدى عباسى»

31. «مبانى حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مكاتب» اثر « دکتر سید صادق حقیقت و دکتر سید على میرموسوى»

32. «مدیریت از منظر كتاب و سنت» اثر «سید صمصام الدین قوامى»

33. «مردم سالارى دینى» اثر «مسعود پور فرد»

34. «مسئولیتهاى فراملى در سیاست خارجى دولت اسلامى» اثر «سید صادق حقیقت»

35. «مسأله شناسى مطالعات سیاسى اسلامى» اثر «دکتر سید صادق حقیقت»

36. «نظریه ولایت انتخابى ولى فقیه» اثر «محمود مروارید»

37. «نهضت امام خمینى » اثر «حجة الاسلام سید حمید روحانى»

38. «وجوه سیاسى فلسفه شیخ شهاب الدین سهروردى» اثر «رجبعلى اسفندیار»

شایانذکر است که جوایز و تندیس های نفرات برتر این دو سالانه، به وسیله آیةالله هاشمی رفسنجانی ، آیة الله امینی و محمدی گلپایگانی(رییس دفتر مقاممعظم رهبری) اهداء شد و جوایز آثار شایسته قدردانی نیز در مراسم جداگانه ای اهداء خواهد گردید.

همچنین در این مراسم از یک عمر تلاش فرهنگی و زحمات پژوهشی مرحوم آیة الله معرفت قدردانی شد.

UserName