• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 12:00
  • تاريخ :

کتاب الامر بین الامرین منتشر شد .

كتاب الامر بین الامرین، نوشته آیت الله سید حسین شمس به همت بوستان كتاب قم منتشر شد.
کتاب«الامر بین الامرین» نام كتابی است بهقلم آیت الله سید حسین شمس، كه به تازگی و به همت بوستان كتاب قم روانهبازار نشر شده است.
این كتاب در هشت فصل به بیان هشت برداشت مختلف ازمیزان اراده بشر بر اعمال خود پرداخته است. جبر أشاعره، حكیمان (فلاسفه)،عارفان ، فرقه عدلیه، جبری كه صاحب كفایه روایت می‌كند، جبر طولی كهایستایی الأمر بین الأمرین به آن است، تفویضی و درپایان الأمر بین الأمرینعناوین فصول این كتاب را تشكیل می‌دهند.
فصل سوم این كتاب جبر عرفانیرا بررسی كرده است. در بخشی از همین فصل آمده است: «وجود الممكن عباره عنتعیّن الوجود الحقیقی و تمیزّه فی مرتبه من مراتب ظهوره بسبب تلبسّهبأحكام الأعیان الثابته و آثارها أی الماهیات الممكنه التی هی حقائقالممكنات یعرّف الممكن بأنّه الوجود الحقیقی الذی تعین و تمیز فی مرتبهظهوره فی الأعیان الثابته و هی الماهیات الممكنه.»
فصل پایانی این كتاببه تبیین و بررسی نظریه الأمر بین الأمرین پرداخته است. مباحثی مانند«استقلال العبد و عدمه»، «التبرك بذكر بعض الروایات الوارده فی إثباتالأمر بین الأمرین»، «دخالته تعالی فی العباد بالواسطه» و «تفسیر الأمربین الأمرین» در این فصل به چشم می‌خورد.
كتاب الامر بین الامرین نوشتهآیت الله سید حسین شمس ، با شمارگان هزار نسخه در 900 صفحه و به قیمت 9800تومان چاپ و در اختیار عموم قرار گرفته است.
UserName