• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 11:58
  • تاريخ :

گزارش تصویری از شرایط رویت‌پذیری هلال شوال 1427 در پهنه‌ی ایران

با نزدیك شدن به رویت هلال زیبا و بحرانی شوال 1427 در پهنه‌ی ایران، بار دیگر رصدگران رویت هلال آماده می‌شوند تا با گذشت یك ماه به شكار این هلال زیبا بشتابند.

لحظه‌ی مقارنه‌ی ماه و خورشید در ساعت 08:43:56 یكشنبه 30 مهر 1385 به وقوع می‌پیوندد.
در شامگاه همین روز، در حالی كه حدود 9 ساعت از لحظه‌ی مقارنه گذشته است، ماه به دلیل نرسیدن به یك جدایی مناسب و همچنین قرارگیری در زیر افق در تمام پهنه‌ی ایران قابل رویت نیست و این هلال تنها در قسمتی از قاره‌ی آمریكای جنوبی با چشم مسلح رویت خواهد شد.

در شامگاه روز بعد، شرایط رویت‌پذیری هلال ماه در پهنه‌ی ایران بر اساس نظر سه معیار معتبر جهانی به شرح زیر است.


 معیار دكتر محمد اوده:
بر اساس این معیار، هلال در سراسر ایران با چشم مسلح قابل رویت است و برای رویت هلال در مناطق شمالی ایران احتیاج به ابزارهایی مانند تلسكوپ‌های 5 تا 8 اینچ داریم.
بر اساس نظر این معیار هلال در بخش‌های جنوبی ایران ممكن است تا با چشم غیر‌مسلح دیده شود كه البته احتیاج به شرایط بسیار مناسب جوی دارد.


خط معیار فوق در منطقه‌ِ دوم این معیار از روستای چغادك در استان بوشهر با مشخصات جغرافیایی 28 درجه و 59 دقیقه‌ی شمالی و 51 درجه و 1 دقیقه‌ی شرقی آغاز شده و در روستای مرزی كله‌دین در استان سیستان و بلوچستان با مشخصات جغرافیایی27 درجه و 31 دقیقه‌ی شمالی و 62 درجه و 46 دقیقه‌ی شرقی پایان می‌یابد.
در پایین این خط هلال به سادگی با ابزار دیده شده و رویت با چشم غیر‌مسلح نیز محتمل می‌باشد.

معیار دكتر برنارد یالوپ:
بر اساس معیار دكتر یالوپ، هلال ماه تقریباً در نیمی از ایران دیده خواهد شد.
خط رویت‌پذیری این معیار در منطقه‌ی Cاز شهرك مرزی صدف واقع در استان بوشهر با مشخصات جغرافیایی 28 درجه و 51 دقیقه‌یشمالی و 50 درجه و 54 دقیقه‌ی شرقی آغاز و در روستای مرزی كله‌گان واقع در استانسیستان و بلوچستان با مشخصات جغرافیایی 27 درجه و 25 دقیقه‌ی شمالی و 62 درجه و 47 دقیقة شرقی پایان می‌یابد.
در زیر این خط هلال ماه به راحتی با چشم مسلح و ابزارهایكوچك اپتیكی مانند دوچشمی 507 و 357 قابل مشاهد است و حتی در مناطق جنوبی‌تر ایراندر صورت وجود شرایط جوی مناسب، هلال فوق با چشم غیر‌مسلح نیز دیده خواهد شد.

خطرویت‌پذیری این معیار در منطقه‌ی Dاز روستای مرزی سوبله واقع در استان خوزستان بامشخصات 31 درجه و 50 دقیقه‌ی شمالی و 47 درجه و 54 دقیقه‌ی شرقی آغاز و در روستایمرزی قلعه‌رم واقع در استان سیستان و بلوچستان با مشخصات جغرافیایی 30 درجه و 16 دقیقه‌ی شمالی و 61 درجه و 14 دقیقه‌ی شرقی پایان می‌یابد.
در زیر این خط هلال باابزارهای اپتیكی نسبتاً ضعیف مانند دوچشمی‌های 5015 و 4514 قابل رویت است.

خطرویت‌ناپذیری این معیار در منطقه‌ای با پارامتر q=-0.375، كه در لحظه‌ی اولین رویتهلال ذیقعده‌ 1426 توسط جناب آقای بوژمهرانی به ثبت رسیده، از روستای مرزی كَسیانواقع در استان آذربایجان غربی با مشخصات جغرافیایی 37 درجه و 11 دقیقه‌ی شمالی و 44درجه و 51 دقیقه‌ی شرقی آغاز و در روستای مرزی كاریز‌كندل واقع در استان سیستان وبلوچستان با مشخصات جغرافیایی 35 درجه و 32 دقیقه‌ی شمالی و 61 درجه و 05 دقیقه‌ی شرقی پایان می‌یابد.
در زیر این خط هلال در شرایط بسیار مناسب جوی با ابزارهایمتوسط مانند دوچشمی‌های 7015، 6020 و 8020 قابل رویت خواهدبود.
معیار رصدخانه‌ی آفریقای جنوبی:بر اساس نظر این معیار هلال در نیمی از ایران با چشم مسلح دیده خواهد شد.
بر این اساس خط رویت‌نا‌پذیری این معیار از شهر مرزی نفت‌شهر واقع دراستان كرمانشاه با مشخصات جغرافیایی 34 درجه‌ی شمالی و 45 درجه و 29 دقیقه‌ی شرقیآغاز و در روستای مرزی خوش‌آب واقع در استان خراسان جنوبی با مشخصات جغرافیایی 32 درجه و 37 دقیقه‌ی شمالی و 60 درجه و 30 دقیقه‌ی شرقی پایان می‌یابد.
بر روی این خطهلال در صورت مساعد بودن شرایط جوی و رصدی با دوربین 7015  قابل رویت خواهدشد.

ماه در زمان رویت در صورت فلكی میزان قرار دارد و سیاراتی همچون مشتری وعطارد كه به ترتیب فاصله‌ای برابر 11 و 10 درجه با ماه دارند، در كنار آن خودنماییمی‌كنند.

رویت هلال فوق با توجه به جدایی مناسب آن از خورشید حتی در روز نیز امكان‌پذیر است.
به خصوص از ساعت 15 كه ارتفاع ماه دائماً بر ارتفاع خورشید غلبه می‌كند.
UserName