• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 11:40
  • تاريخ :

بررسی معیارهای تعیین اولویت های پژوهش در حوزه علوم انسانی

  در نهمین جلسه شورای علمی و مشورتی دبیرخانه هیات حمایت از كرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، معیارهای تعیین اولویت های پژوهشی در حوزه علوم انسانی و شیوه بهره گیری روشمند از تجارب موسسات علمی در این زمینه بررسی شد.

  در نهمین جلسه شورای علمی و مشورتی دبیرخانه هیات حمایت از كرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره كه با حضور متخصصان رشته های مختلف علوم انسانی برگزار شد، معیارهای تعیین اولویت های پژوهشی در حوزه علوم انسانی و شیوه بهره گیری روشمند از تجارب خوب برخی مؤسسات علمی در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین در این جلسه، شرکت کنندگان ضمن اشاره به ضرورت وجود فضایی آرام و علمی در دانشگاه ها با هدف گسترش كرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، تاكید کردند: باید تلاش ها به منظور حضور فعال همه صاحبان فكر و اندیشه، بدون هرگونه محدودیتی و با آزادی كامل در این كرسی‌ها استمرار یابد.
شایان ذكر است، در این جلسه، دبیر هیات حمایت از كرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، استقبال موسسات علمی و محققان كشور از برگزاری كرسی ها را رو به رشد ارزیابی کرد و افزود: برگزاری كرسی ها می تواند به بالندگی فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها و رفع برخی از موانع تولید علم كمك نماید.

UserName