• تعداد بازديد :
  • شنبه 1395/10/25
  • تاريخ :

پیوند روابط عمومی با فناوری های جدید

دکتر سعید رضا عاملی– استاد گروه ارتباطات و مطالعات آمریکا – دانشگاه تهران در گفتگو با ستاد خبری سیزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران گفت: صفت جدید در عنوان روابط عمومی جدید مرتبط است با پیوند روابط عمومی با فناوری های جدید یا روابط عمومی برآمده از دانش فناورانه و مهارت های جدید مرتبط با فناوری های ارتباطی همزمان است. فناوری های ارتباطی همزمان با اختراع ابتدائی تلگراف در 1726 آغازشد و در نیمه اول قرن نوزدهم با مورس (1836) و سپس تلفن (1870)، ماشین فاکس (1843) ویدئو تلفن، تلفن تصویری (1969)، ، ارپانت (1963)، اینترنت (1980)، دیوایس های هوشمند (1982) ظهور وب سایت جهانی (1990)اینترنت همه چیزها (2013)و ایده یگانگی فناورانه (2012 تا 2040)قلمرو فراگیری برای ارتباطات فردی و عمومی همزمان فراهم آورد .

هومن بهلولی- روابط عمومی

دکتر سعید رضا عاملی

تحولات فناوری ارتباطی خصوصا تحولات مرتبط با فضای مجازی در در قرن بیستم و دو دهه اول قرن بیست و یکم که در نیمه دهه دوم آن قرار گرفته ایم بسیار وسیع و تحولی بوده است. فناوری هایی که با تلگراف در قرن هجدهم امکان ارتباط همزمان با فرامحل را فراهم آورده، امروز به سطح ارتباطات متنی، صوتی-تصویری فراگیر و انجام همه تراکنش های مالی، اداری و عملیات اجرائی اعم از حوزه های مرتبط با بخش صنعت، کشاورزی و خدمات را فراهم آورده است. صنعت فراگیر مجازی، گستره ای از حضور مداخله ای در عملیات حرفه ای را فراهم کرده است که از حوزه های حمل و نقل گرفته، تا مدیریت راه ها، دریاها و هوا را شامل شده است و حتی وارد مدیریت هوشمند فرایندهای مرتبط با امور پزشکی، تولید ات صنعتی، مدیریت هوشمند محیط کار، مدیریت هوشمندخانه، تفریحات و سرگرمی ها شده است. این امکان فراگیر ارتباطی و عملیاتی مرتبط با همه عرصه ها و لایه پیچیده زندگی امروز امکان حضور در همه جا و با همه کس و برای مقاصد و اهداف مختلف با الگوریتم متکثر و متنوع "به اشتراک گذاری دانش " را فراهم آورده است. در این عرصه بزرگ ارتباطی و تحول عظیم در ارتباطات عمومی بطور عام و روابط عمومی بطور خاص و روابط عمومی شخص شده بطور اخص، قلمرو دانش روابط عمومی توسعه جدی تر پیدا کرده است که اقتضاء می کند بازتعریفی نسبت به روابط عمومی و دانش های مرتبط و نقش آفرینی روابط عمومی در داده کاوی، مدیریت داده و مدیریت دانش پرداخته شود. فناوری واقعیت مجازی و توانائی های تبدیل امر مجازی به واقعیت و تبدیل واقعیت به امر مجازی، عرصه این ارتباط گسترده را از یک "ارتباط از راه دور" به "ارتباط نزدیک" تبدیل کرده است.

باید توجه داشت که "مدیریت دانش روابط عمومی" هم به حوزه داده کاوی مربوط می شود و هم به حوزه علوم اطلاعات و هم مرتبط با فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات است که منجر به اشتراک گذاری دانش سازمانی، شبکه ای سازی دانش و در دسترس قرار دادن لحظه ای دانش و همچنین "تامین فوریت های دانش های" مرتبط با همه ذی نفعان است.

با این نگاه با “دانش چند سطحی و بین رشته ای جدیدی" برای "روابط عمومی جدید" مواجه هستیم که هم باید به ابعاد دانشی ارتباطات فردی و عمومی جدید توجه کند و هم به ابعاد شناختی و کرامتی که به نوعی مرتبط با حقیقت انسان یا تامین کننده نیازهای فطری انسان است و هم توانائی به مشارکت درآوردن بهینه دانش را داشته باشد. لذا در یک نگاه اولیه می توان دانش روابط عمومی جدید را مرتبط با مجموعه ای از دانش ها و توانائی های دانست که در 12 سطح قابل دسته بندی است: 1)دانش انسان شناسی که ناظر بر حقیقت انسان باشد، 2) دانش و اطلاعات عمومی و تخصصی ارتباطات و رسانه های جدید، 3)توانائی بهره گیری متناسب از قابلیت های ارتباطات حضوری و غیر حضوری، 4) توانائی ایجاد فضای سازگاری گروهی، بین گروهی و بین فردی، 5) مهارت های حرفه ای متناسب با فناوری های جدید، 6) اشراف حقوقی مرتبط با فناوری های جدید در جهت دفاع از ذی نفعان، 7) قدرت تحلیل راهبردی دو فضایی مرتبط با حوزه وظایف و ماموریت های سازمان و 8) تامین کننده مسئولیت اجتماعی سازمان در فضای واقعی و مجازی نسبت به همه ذی نفعان و البته 9) دانش و مهارت مدیریت دانش و اطلاعات سازمان و 10) دانش بازاریابی و توسعه ارتباطات ملی، منطقه ای و بین المللی، 11) ظرفیت سازی نظامند در به مشارکت در آوردن دانش و در نهایت 12) تامین دسترسی آزاد به اطلاعات و دانش سازمانی است.

رویکرد آموزش و پرورش به روابط عمومی جدید، می تواند این امر مهم را نهادینه نموده و امکان فرهنگی شدن روابط عمومی را که بنیان آن بر درک دیگری، احترام به همگان، تبادل موقعیت و خدمات رسانی بهینه نهاده شده است، را فراهم کنید.

گفتنی است سیزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران با موضوع "روابط عمومی دانش محور و مدیریت محتوا"، با حمایت انجمن جهانی کارگزاران مسلمان روابط عمومی، انجمن بین المللی روابط عمومی، انجمن متخصصان روابط عمومی و برخی دانشگاه های خارجی و داخلی و با شرکت استادان، مدیران و کارشناسان صاحب نام، 19 دی ماه 1395در مرکز همایش های بین المللی المپیک برگزار خواهد شد.

UserName