• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/11/23
  • تاريخ :

پیام سوریان به جرج بوش


قهرمان كشتی فرنگی جهان گفت : استكبارجهانی به سركردگی امریكابداند ملت بزرگ ایران همیشه بایكدیگرمتحد هستند.

حمید سوریان كه درراهپیمایی پرشوریوم الله 22 بهمن به همراه ورزشكاران رشته های مختلف ورزشی درتهران شركت كرده بود ، درحاشیه این مراسم باشكوه در پیامی به جرج دبلیوبوش رئیس جمهور امریكا گفت :امیدوارم بوش حضورانبوه وخیره كننده مردم بزرگ ایران رادرراهپیمایی 22 بهمن ببیند ومتوجه بشودكه ملت ماملتی انقلابی ومتعهدبه انقلاب واسلام است و درهمه صحنه هاحاضربوده وهمواره حامی دولت ونظام اسلامی است .

وی افزود : همه مردم ایران اسلامی وهمچنین ورزشكاران و قهرمانان این مرزوبوم بسیارپرشوردرجشن بزرگ ملی 22 بهمن شركت كردند وروزباشكوه وتاریخی رارقم زدند.

این كشتی گیرملی پوش كشورمان گفت :بااین حضورمیلیونی درتهران وشركت گسترده وچشمگیرمردم سایرنقاط كشورمان دیگراستكبارجهانی فهمیده است كه هیچ توطئه ای علیه ملت ایران كارسازنیست .

همچنین حسین اجاقی قهرمان ووشوی جهان نیز گفت :امروزباحضورپرشورخوددرراهپیمایی 22 بهمن

به جهانیان ثابت كردیم كه حامی ایران اسلامی هستیم وانقلاب ونظاممان رادوست داریم .

وی افزود :جامعه ورزش كشورقهرمانان وورزشكاران ایران اسلامی امروزدرراهپیمایی یوم الله 22 بهمن به استكبارجهانی نشان دادندكه عهد و پیمانی بانظام اسلامی ورهبرمعظم خوددارند.

وی گفت ورزشكاران مانندسالهای گذشته ثابت كردندكه درهمه صحنه ها و هر حركتی كه موجب حفظ و اقتدار كشورمان وانقلاب اسلامی باشدایستاده اند .

         حمید سوریان به تاریخ كشتی پیوست

UserName