• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1385/11/04
  • تاريخ :

پرسپولیس – صبا

1 –0

استادیوم آزادی

20-9-85

صبا

پرسپولیس

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

202

67

135

تعداد پاسهای كلی

155

49

106

پاسهای صحیح

37

12

25

پاسهای اشتباه

10

6

4

پاس بلند صحیح

16

4

12

سانتر

1

---

1

سانتر صحیح

41

14

27

ضربه سر اول

12

5

7

ضربه سر صحیح

25

12

13

خطا

37

26

11

دفع توپ

32

15

17

لودادن توپ

10

7

3

گرفتن توپ

3

1

2

شوت داخل چارچوب

2

1

1

شوت بیرون چار چوب

5

1

4

كرنر

2

1

1

موقعیت خطرناك

1

---

1

سرداخل چار چوب

---

---

---

سر بیرون چارچوب

1

1

---

آفساید

6

4

2

كارت زرد

%47

%48

در صد مالكیت توپ

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

212

98

114

تعداد پاسهای كلی

164

81

83

پاسهای صحیح

43

16

27

پاسهای اشتباه

5

1

4

پاس بلند صحیح

27

16

11

سانتر

16

10

6

سانتر صحیح

46

26

20

ضربه سر اول

13

10

3

ضربه سر صحیح

22

10

12

خطا

32

7

25

دفع توپ

23

11

12

لودادن توپ

11

3

8

گرفتن توپ

1

---

1

شوت داخل چارچوب

4

1

3

شوت بیرون چار چوب

3

2

1

كرنر

5

3

2

موقعیت خطرناك

3

3

---

سرداخل چار چوب

3

2

1

سر بیرون چارچوب

2

1

1

آفساید

5

2

3

كارت زرد

%53

%52

در صد مالكیت توپ

در صد گردش توپ در زمین نیمه اول

دروازه پرسپولیس %23

میانه زمین %58

دروازه صبا %19

در صد گردش توپ در زمین نیمه دوم

دروازه صبا %19

میانه زمین %56

دروازه پرسپولیس %25

UserName