• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1385/11/04
  • تاريخ :

پرسپولیس – فولاد

0 –0

استادیوم تختی اهواز

10-9-85

فولاد

پرسپولیس

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

210

82

128

تعداد پاسهای كلی

148

53

95

پاسهای صحیح

50

22

28

پاسهای اشتباه

12

7

5

پاس بلند صحیح

7

4

3

سانتر

1

---

1

سانتر صحیح

48

32

16

ضربه سر اول

13

11

2

ضربه سر صحیح

22

13

9

خطا

65

43

22

دفع توپ

22

11

11

لودادن توپ

12

7

5

گرفتن توپ

1

1

---

شوت داخل چارچوب

3

2

1

شوت بیرون چار چوب

1

1

---

كرنر

2

1

1

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

---

---

---

سر بیرون چارچوب

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

256

104

152

تعداد پاسهای كلی

189

70

119

پاسهای صحیح

53

26

27

پاسهای اشتباه

14

8

6

پاس بلند صحیح

25

15

10

سانتر

4

2

2

سانتر صحیح

50

22

28

ضربه سر اول

17

10

7

ضربه سر صحیح

24

10

14

خطا

41

23

18

دفع توپ

23

12

11

لودادن توپ

7

5

2

گرفتن توپ

3

3

---

شوت داخل چارچوب

4

3

1

شوت بیرون چار چوب

5

3

2

كرنر

3

2

1

موقعیت خطرناك

1

---

1

سرداخل چار چوب

3

2

1

سر بیرون چارچوب

UserName