• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1385/11/04
  • تاريخ :

استقلال – سپاهان

2 – 1

استادیوم آزادی

10/9/85

سپاهان

استقلال

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

267

133

134

تعداد پاسهای كلی

216

110

106

پاسهای صحیح

44

21

23

پاسهای اشتباه

7

2

5

پاس بلند صحیح

22

7

15

سانتر

2

---

2

سانتر صحیح

30

18

12

ضربه سر اول

11

6

5

ضربه سر صحیح

16

11

5

خطا

25

10

15

دفع توپ

20

8

12

لودادن توپ

9

3

6

گرفتن توپ

2

1

1

شوت داخل چارچوب

4

1

3

شوت بیرون چار چوب

6

1

5

كرنر

3

1

2

موقعیت خطرناك

2

1

1

سرداخل چار چوب

3

1

2

سر بیرون چارچوب

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

246

118

128

تعداد پاسهای كلی

200

95

105

پاسهای صحیح

43

22

21

پاسهای اشتباه

3

1

2

پاس بلند صحیح

10

6

4

سانتر

2

2

---

سانتر صحیح

40

16

24

ضربه سر اول

10

2

8

ضربه سر صحیح

27

15

12

خطا

45

20

25

دفع توپ

19

6

13

لودادن توپ

8

5

3

گرفتن توپ

1

---

1

شوت داخل چارچوب

4

2

2

شوت بیرون چار چوب

1

1

---

كرنر

2

---

2

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

---

---

---

سر بیرون چارچوب

UserName