• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/11/02
  • تاريخ :

زنجان شهرمقاومت


زنجان شهرمقاومت وشهرانسانهای فرهیخته وباهوش ومهمان نواز است.

شهری با چشم انداز زیبـا و موقعیت اقلیمی ویژه وبالاخره شهردیدنیها و هنرمندان. وسعت شهرستان زنجـان 13848 كیلومتر مربع و جمعیت آن 511294 نفر میباشد.شهرستان زنجان تا قبل از انقلاب اسلامی ، تنها دربخش كشاورزی فعال بود وپس از آن احداث كارخانجات صنعتی و دانشگاهها ،بافت و هویت اجتماعی واشتغال را به كشاورزی ـ صنعتی تغییر داده وبه لحاظ ساختار اجتماعی عبوراز وضعیت سنتی به مدرنیسم را تسهیل كرده است.

درارتباط با ذكر سابقه تاریخی این منطقه، به لحاظ روشن تر شدن موضوع، مسئله به چهار دوره كلی تقسیم بندی شده و هریك جداگانه مورد بحث و بررسی قرارمی گیرد، نا گفته نماند كه بررسی در این مقوله صرفاً به وقایع و سوابق تاریخی آن چنان كه اتفاق افتاده نظر دارد و به هیچ وجه تحلیل تاریخی و بررسی علت و معلول وقایع در آن مطرح نیست. به هر تقدیر مطالعات به استناد مدارك باستان شناسی و متون تاریخی به چهار دوران زیر تقسیم می گردد:

* دوران پیش از تاریخ تا دوران آغاز ادبیات 

* دوران آغاز ادبیات و دوران تاریخی

* دوران جدید تاریخی

* دوران اسلامی

ادامه ...

منبع :

تبیان زنجان

UserName