• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1382/05/29
  • تاريخ :

اخبار ادبی و هنری 29 تیرماه

مسجد «اخیانیها» گویای هنر معماری قدیم

تهران‎‎‎ ـ مسجد اخیانیهای‎ استان سـمنـان در اواخر دوران‎ قاجار در شاهرود ساخته‎ شـد و اكنون‎ نیز قابل‎ استفاده‎ است‎.
به‎ گزارش‎ واحد مركزی‎ خبر، مسجد اخیانیها یك‎‎ صحن‎‎ و یك شبـستـان اصلـی‎ دارد كـه‎ در اطراف‎ صحن‎ مسجد ، طاق‎ نماهایی‎ بنا شـده‎‎ كـه گویای‎‎ هنر معماری قدیم‎ است‎.

در دو طرف‎ شبستان‎ اصلی‎ نیز كـه‎ محـراب‎ در آن‎‎ قـرار دارد دو شبـستـان دو طبقـه‎ بــا گنبدهای‎ زیبا سـاختـه‎‎‎ شـده اسـت‎ كـه ایـن‎ شبستان ها با پله‎‎‎های‎ مارپیچ‎ به طبقه همكـف‎ متصل‎ است‎.
از دیگر جلوه‎ های‎ زیبا و دیدنی‎ این‎ مسجـد ایوان‎ شش‎ متری‎ است‎. ساختمان‎‎‎ این مسجد از خشت‎ خـام‎ و نمـای‎ آن آجری‎ است‎.

مسجد اخیانیها را مرحوم حاج محمد باقر اخیانی در سال 1304 ساخته و در فهرست آثار ملی كشور به ثبت رسیده است.

UserName