• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1385/10/13
  • تاريخ :

تصاویر اختصاصی از آلبوم مرحوم شاهخوره


عبدالوهاب شاهخوره قهرمانی كه در دهه 40 برای اولین بار صدمتر را زیر 11 ثانیه دوید و 27 سال ركورد   7/10 ثانیه ای او پابرجا، ماندنی و چون برگی زرین بر صفحات ورزش ایران می درخشید.  وی روز سوم دی ماه جاری (1385) درگذشت .

یادی از سریعترین مرد دهه های 30 و 40 ایران

UserName