• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1382/05/22
  • تاريخ :

قزوین پایتخت خوشنویسی ایران

تهران‎‎ ـ قزوین در همایش‎ هنرشكسته‎ نـویسـی‎ به‎ عنوان‎‎ پایتخت‎ خوشنویسی‎‎ ایران معرفی شد.

این‎‎ شهر به‎‎‎ واسطه خوشنویسـان بـزرگـی‎ كـه داشته‎‎‎، همواره به صورت‎ یك‎  از قطب‎ های خوشنویسی‎ در كشور و حتی‎ در جهان‎ مطرح‎ بوده‎ است‎.

برجسته‎‎ ترین‎‎‎ خطاطان روزگار این خـطه  « میـرعماد قزوینی»‎ در دوره‎‎ صفویه ، « میرزا زیـن‎ العابدین‎‎ معجزه‎‎ نگار» در زمان زندیه و« ملك‎ محمّد» و« عمـادالـكتـاب»‎ در دوره‎‎ قـاجـاریـه هستند.

هر یك‎ از این‎‎ هنرمندان ، بنیانگذار و ابداع كننده‎‎‎ سبك‎ و شیوه های‎ خاصـی‎ در خـط بـوده اند و دیگر خوشنویسان‎‎ كشورنیزاز آنان پیروی كرده اند.

آثار شمار زیادی‎ از ایـن‎‎ هنـرمنـدان نیـز مانند میرعماد قزوینی‎ به‎‎ بیشتر موزه هـای‎ جهان‎ راه‎‎ یافته است‎.

تاریخ‎ خوشنویسی‎ در قزوین‎‎ از قرون پنجـم‎ و ششم‎ هجری‎ آغاز و در دوره‎‎‎ صفـویـه بـه اوج‎ خود رسید.

UserName