• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1388/03/27
  • تاريخ :

ترجمه ي اوستا به پهلوي

قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم قسمت پنجم قسمت ششم قسمت هفتم
قسمت هشتم قسمت نهم قسمت دهم قسمت يازدهم قسمت دوازدهم قسمت سيزدهم

قسمت چهاردهم:  

آنچه از اوستا به زبان پهلوي ترجمه شده است مجموعا 141000 کلمه:

اثر

1- ونديداد (پهلوي): تقريبا 4800 کلمه

2- يسنا (پهلوي): تقريبا 39000 کلمه

3-نيرنگستان : تقريبا 3200 کلمه اوستايي و 600 پهلوي

ترجمه ي آن و 22000 کلمه ي  پهلوي شرح و توضيح و 1800 کلمه اوستايي

4- ويشتاسب يشت (پهلوي) : تقريبا 5200 کلمه

5- وِيسْپَ رَذْ  (پهلوي) :  تقريبا 3300 کلمه 

6- فرهنگ اُيم اِيوَکْ : تقريبا 2250 کلمه  پهلوي و1000 اوستايي

7- اوهرمزد يَشْت (پهلوي) :  تقريبا 20000 کلمه

8- بهرام يشت (پهلوي):  تقريبا 2000 (ظ) کلمه

9-هادُخت نسک (پهلوي) :  تقريبا 1530 کلمه

10- ائو گمادَ ائچا  : اين کتاب مخلوطي است از 29 فقره اوستايي تقريبا در 280 کلمه و 1450 کلمه ي پازند

11- چيتک اوپستاک گاسان :  تقريبا 1100 کلمه  پهلوي و 400 اوستايي

12-اتهش نيايشن : تقريبا 1000 کلمه پهلوي و 400 اوستايي

13- وُچِرْ کرت دينيک :   اين کتاب مخلوطي است از تفسير پهلوي و متن ديني، متن ديني داراي 17500 کلمه پهلوي و 260 کلمه اوستايي و ترجمه اش داراي 630 کلمه اوستايي است که اين کلمات به 900 کلمه پهلوي ترجمه و تفسير شده است و در «وُچرکرت» است يکي «دينيک و جرکرتْ» ديگر «وچرکرتِ دينيک»

14- آفرينکان گاهنباز (پهلوي) : تقريبا 490 کلمه

15-هپتان يشت (پهلوي) :  تقريبا  700  کلمه

16- سروش يشت ها دُخت (پهلوي) :  تقريبا  700  کلمه

17-سي رو چک بزرگ (پهلوي) :  تقريبا  650 کلمه                       

18- سي رو چک کوچک  (پهلوي) :  تقريبا  530 کلمه

19- خورشيد نيا يشن  (پهلوي) :تقريبا  500  کلمه                     

20- آبان نيايشن (پهلوي) : تقريبا  450  کلمه

21-آفرينکان دَهْمان (پهلوي): تقريبا  400  کلمه

22- آفرينکان گائه (پهلوي): تقريبا  300  کلمه

اثر

23-خورشيد يشت  (پهلوي) : تقريبا  400  کلمه

24- ماه يشت (پهلوي) : تقريبا  400  کلمه

25- قطعه اي ازيشت (22) :350 کلمه پهلوي و 60 کلمه اوستايي

26- آرينکان فروردکان  (پهلوي):   نام ديگري است از براي آفرينکان دهمان

27- ماه نيايش  (؟)

کتب ديني و اخلاقي و ادبي قريب 446000 کلمه

28- دينِ کرت (پهلوي) : تقريبا  169000 کلمه

29- بُن دِهِش (پهلوي) : تقريبا 13000  کلمه

30- دادستان دينيک (پهلوي) : تقريبا 28600 کلمه

31- تفسيري بر ونديداد (پهلوي) : تقريبا 27000 کلمه                                              

32-روايات پهلوي:  تقريبا 26000 کلمه

33- روايات همت اشوهشتان (پهلوي) : تقريبا 22000 کلمه

34- دينيک وُچِرْکِرت (رجوع کنيد بشماره ي  13)

35- منتخبات اززاتسپرم (پهلوي):  تقريبا 19000 کلمه

36- شکند گمانيک وچار (پهلوي):تقريبا 16700 کلمه

37-شايست ني شايست  (پهلوي): تقريبا  13700 کلمه 

38- داتستان مينوک خرت  (پهلوي):تقريبا 1100 کلمه

39- نامه هاي منوچهر  (پهلوي): تقريبا 9000 کلمه

40- ارتاي وراژنامک  (پهلوي) : تقريبا 8800 کلمه

41- ستايش سي روزه ي  کوچک  (پهلوي):  تقريبا 5260 کلمه

42- جاماسب نامک  (پهلوي)  : تقريبا 5000 کلمه

43- بهمن بست  (پهلوي) : تقريبا 4200 کلمه

44- ماتيکان پوشت فريان  (پهلوي) : تقريبا 3000 کلمه

45- پرسش هايي که با آيات اوستا پاسخ داده شده است  (پهلوي) :   تقريبا 3000 کلمه

46-اندرچ اتورپات مار سپندان (چهار يک اين رساله از ميان رفته است به نظر «وست» نسخه ي کامل آن اگر در دست بود شامل: تقريبا 3000 کلمه مي شد، وست کتاب خاصيت روزها را که با اين رساله همراه است نيز در ذيل همين عنوان ياد کرده است و گويد مجموع آن شامل 300 کلمه است اندرز مذکور و سي روزه ي ضميمه ي آن در متون پهلوي انگلسار يا صفحه 58 تا 71 طبع شده و نگارنده آن را به نثر ترجمه کرده و به بحر متقارب بنظم آورده است و در سال دوم مجله ي مهر به طبع رسيده است.

47-پتيت ايرانيک  (پهلوي):تقريبا 2200 کلمه

48- پند نامک وژرک کيتر بوختکان  (پهلوي):تقريبا 1760 کلمه

49- پتيت اتورپارت مارسپندان  (پهلوي):تقريبا 1490 کلمه

50- پند نامک زرتشت  (پهلوي):تقريبا 1430 کلمه

51- اندرچ ائو شنَرِ داناک   (پهلوي) :تقريبا 1400 کلمه

52- آفرين شش گاهنبار  (پهلوي) :  تقريبا 1370 کلمه

53- واچکي ايچنداتورپات مارسپندان   (پهلوي) :   تقريبا 1270 کلمه

اثر

54- ماتيکان کجستک ابالش  (پهلوي):    تقريبا 1200 کلمه

55- ماتيکان سي روچ   (پهلوي) : تقريبا 1150 کلمه

56- پتيت و تُرتَکان  (پهلوي)  :  تقريبا 1100 کلمه

57- پتيت خوت   (پهلوي) :  تقريبا 1000 کلمه

58- ماتيکان هپت اُمهر سپنت   (پهلوي): تقريبا 1000 کلمه

59- اندرزهايي به مزديسنان   (پهلوي) :    تقريبا 980 کلمه

ظاهرا اين رساله همان است که بنام «اندرژداناگان به مزديسنان» جزو متون پهلوي انگلساريا از صفحه 51 تا 54 طبع شده و داراي چند واژه ي اوستايي است.

60- اندرز دستوران بر بهدينان   (پهلوي)  : تقريبا 800 کلمه

61- خصايص يک مرد شادمان (عدد کلمات اين رساله را «وست» معني نکرده است و به نظر مي رسد که اين رساله همان باشد که جزو متون انگلساريا بنام «اپرخيم و خرت فرخ مرت» يعني «در خوي و خرد مرد فرخ» از صفحه 162 تا 167 به طبع رسده و عدد کلمات آن 920 است به تقريب.

62- ماتيکان ماه فروتين روچ خوردت    (پهلوي)  :  تقريبا 760 کلمه

63- آفرين هفت امهر سپنتان (امشاسپنتان) يا آفرين دهمان  (پهلوي)  تقريبا 700 کلمه

64- پدري پسر خود را تعليم مي دهد  (پهلوي)  :تقريبا 600 کلمه

65- ستايش درون (نان معروف)  (پهلوي)  : تقريبا 560 کلمه

66-آفرين ار تافَرَوَشي  (پهلوي)  :تقريبا 530 کلمه

67- اندر ژداناک مرت  (پهلوي)  : تقريبا 530 کلمه

68- اشيرواد  (پهلوي)  :   تقريبا 350 تا 560 کلمه

69- آفرين مِيَزْد  (پهلوي)  :  تقريبا 450 کلمه

70- انرچ خسروي کواتان  (پهلوي): تقريبا 380 کلمه

71- چم درون (نان مقدس)  (پهلوي) : تقريبا 380 کلمه

72- نماز او هر مزد   (پهلوي)  : تقريبا 340 کلمه

73- سخنان اتور فرنبغ و بوخت آفريذ؛ دو رساله است و مجموعا شامل 320 کلمه

74- نيرنک بوي داتن  (پهلوي) :تقريبا 260 تا 630 کلمه

75- نام ستايشينه  (پهلوي) :  تقريبا 260 کلمه

76-پنج دستور از موبدان و ده پند براي بهدينان  (پهلوي)  تقريبا 250 کلمه

77-آفرين وژرگان  (پهلوي):  تقريبا 200 کلمه

78- آفرين گاهنبار چَشْنيه  (پهلوي): تقريبا 300 کلمه

79- اَوَرْمَتَنِ شه وهرام ورچاوند   (پهلوي) :   تقريبا 190 کلمه

80- داروک خرسنديه   (پهلوي) : تقريبا 120 کلمه

81- پاسخ هاي سه مرد دانشمند به شاه   (پهلوي)  :  تقريبا 90 کلمه

82- ماتيکان سي يَزَتان   (پهلوي):  تقريبا 90 کلمه

متون غير ديني پهلوي قريب 41000 کلمه 

83- قانون مدني پارسيان در عهد ساساني  (پهلوي)  :   تقريبا 42000 کلمه

کتيبه داريوش

84-کارنامک ارتخشتر پاپکان  (پهلوي):  تقريبا 5600 کلمه

85- ادي واتکارزريران  (پهلوي)   :   تقريبا 3000 کلمه

86- خسرو کواتان وريذکي  (پهلوي)  :  تقريبا 1770 کلمه

87- فرهنگ پهلويک   (پهلوي)  :  تقريبا 1300 کلمه

88- ابرادوين نامک نپشتن  (پهلوي) :تقريبا 990 کلمه

89- شتروهاي ايران  (پهلوي) : تقريبا 880 کلمه

90- وچارشن چترنک (ماتيکاني چترنگ)  (پهلوي)  :  تقريبا 820 کلمه

91- درخت آسوريک    (پهلوي) :     تقريبا 800 کلمه

92- ابرستايييني تاريه سور آفرين  (پهلوي): تقريبا 400 کلمه

93- افديه وسهيکيه سکستان  (پهلوي)   :  تقريبا 290 کلمه

ادامه دارد...


برگرفته از سبک شناسي - محمدتقي بهار

تنظيم : بخش ادبيات تبيان

مسابقه ...

امتياز این سوال :
UserName