• تعداد بازديد :
  • شنبه 1385/09/11
  • تاريخ :

كوكب ولایت

از  هـر رهـی گذشـته بـه راه تـو آمدیم

یـا ثـامن الحجج به پناه تو آمدیم

غرقیـــم  در گنـــاه ولیــكن ز راه  دور

بــا انتظــار نیـل نـگاه تـو آمدیـم

ای نور مهر و ماه، همه با حضور قلب

بَهــرِ  زیــارت رخ ماه تــو آمدیــم

چـون  جـز پنـاه آل محـمَّد پنـاه نیست

ذیـل  لـَوای عـزت و جاه تو آمدیم

گشــتیم در حریــم تــو و لابلای خلـق

زیـن  در به باب فضل اِله تو آمدیم

ای پادشـاه، عالـم دل‌ها سپاه توست

ما  هم به گرد راه سپاه تو آمدیم

تـــو كوكب ولایـــت و غَوثِ خلایقــی

ز اوَّل بر این عقیده گواه‌تر آمدیم

بــا «شــعله» فـروغ تولای اهـل‌بیـت

در سـایه رضـا و رفـاه تـو آمدیـم

میرزا محمد شعله

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName