• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1382/05/08
  • تاريخ :

اخبار ادبی و هنری 8  مرداد ماه 1382

نامه ای برای آزادی مستند سازان ایرانیتهران‎‎ ـ كمیسیون حقوق‎ بشر اسلامی‎ خواستـار اقدام‎ مقتضی‎‎ كمیسر عالی حقوق‎ بشر سازمـان‎ ملل‎ برای‎‎ آزادی مستند سازان‎‎ سازمان صدا و سیما شد.

به‎ گزارش‎ واحد مركزی‎ خبر، این‎‎ كمیسیون در نامه‎‎ ای‎‎ به سرجیو دملو با یادآوری وظایفی‎ كه‎‎‎‎ به موجب‎ قطعنامه 1483 شورای‎ امنیت‎ بـه ویژه‎‎‎ بند هشت‎ آن‎ بـر عهـده وی‎ قـرار داده است‎‎ و با تأكید بر بخش‎ هفت این‎ بـنـد از قطعنامه‎‎‎‎ كه به طور مشخص‎ وظیفـه حمـایـت‎ و پیشبرد حقوق‎‎ بشـر در عـراق را بـه‎‎ وی‎ بـه عنوان‎‎ نماینده‎ ی دبیر كل‎‎ سـازمـان مـلـل در عراق‎ محول‎ كرده‎‎ است‎‎، از او خواست درباره ی وضع‎ دو خبرنگار مستند ساز تلویزیون‎‎ ایران اقدام‎ كند.

كمیسیون‎‎ حقوق‎ بشر اسلامی‎ دراین نامه‎ تأكید كرده‎‎ است‎‎: مسئولیتهای‎ خطیر نماینده دبیـر كل‎‎ سازمان‎ ملل در عراق‎ چارچوب‎ مهم‎ حقوقـی‎ و سیاسی‎ برای‎ انعكاس‎ مـوارد مخـتلـف‎ نقـض‎ حقوق‎‎ بشر در عراق است‎؛ به همین خاطر روزهـای‎ آینده‎ گزارش‎ مفصلی‎ از عمـلكـرد نیـروهـای‎ اشغالگر و نگرانی‎‎ فعالان‎ ایرانی حقوق‎ بشر برای‎‎ وی ارسال‎ خواهد شد.

UserName