• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/08/15
  • تاريخ :

پرسپولیس - پیکان

2 – 0

استادیوم آزادی10 /7 / 85

پیکان

پرسپولیس

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

266

123

143

تعداد پاسهای كلی

202

90

112

پاسهای صحیح

55

29

26

پاسهای اشتباه

9

4

5

پاس بلند صحیح

10

6

4

سانتر

3

2

1

سانتر صحیح

27

18

9

ضربه سر اول

8

6

2

ضربه سر صحیح

15

8

7

خطا

20

8

12

دفع توپ

23

11

12

لودادن توپ

8

4

4

گرفتن توپ

1

1

---

شوت داخل چارچوب

6

5

1

شوت بیرون چار چوب

3

3

---

كرنر

4

2

2

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

---

---

---

سر بیرون چارچوب

3

1

2

آفساید

2

2

---

كارت زرد

%48

%47

درصد مالكیت توپ

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

365

165

200

 تعداد پاسهای كلی

308

139

169

پاسهای صحیح

48

22

26

پاسهای اشتباه

9

4

5

پاس بلند صحیح

13

5

8

سانتر

6

2

4

سانتر صحیح

23

13

10

ضربه سر اول

7

5

2

ضربه سر صحیح

23

12

11

خطا

36

19

17

دفع توپ

35

17

18

لودادن توپ

6

2

4

گرفتن توپ

4

2

2

شوت داخل چارچوب

15

7

8

شوت بیرون چار چوب

3

1

2

كرنر

8

3

5

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

2

2

---

سر بیرون چارچوب

3

2

1

آفساید

3

3

---

كارت زرد

%52

%53

درصد مالكیت توپ


UserName