• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/08/15
  • تاريخ :

پرسپولیس - استقلال اهواز

4 – 0

استادیوم آزادی 7 /7 / 85

استقلال اهواز

پرسپولیس

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

278

154

124

تعداد پاسهای كلی

225

126

99

پاسهای صحیح

47

25

22

پاسهای اشتباه

6

3

3

پاس بلند صحیح

12

6

6

سانتر

1

1

---

سانتر صحیح

24

11

13

ضربه سر اول

9

4

5

ضربه سر صحیح

6

3

3

خطا

36

15

21

دفع توپ

37

16

21

لودادن توپ

4

1

3

گرفتن توپ

---

---

---

شوت داخل چارچوب

2

1

1

شوت بیرون چار چوب

3

2

1

كرنر

1

---

1

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

1

1

---

سر بیرون چارچوب

2

2

---

آفساید

2

2

---

كارت زرد

%44

%47

درصد مالكیت توپ

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

380

186

194

 تعداد پاسهای كلی

326

162

164

پاسهای صحیح

48

22

26

پاسهای اشتباه

6

2

4

پاس بلند صحیح

26

11

15

سانتر

8

5

3

سانتر صحیح

31

12

19

ضربه سر اول

13

5

8

ضربه سر صحیح

16

8

8

خطا

36

18

18

دفع توپ

24

5

19

لودادن توپ

12

4

8

گرفتن توپ

5

5

---

شوت داخل چارچوب

8

4

4

شوت بیرون چار چوب

5

3

2

كرنر

8

5

3

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

1

1

---

سر بیرون چارچوب

3

1

2

آفساید

1

1

---

كارت زرد

%56

%53

درصد مالكیت توپ


UserName