• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/08/15
  • تاريخ :

استقلال - صباباطری

0 – 0

استادیوم آزادی 11 /7 / 85

صباباطری

استقلال

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

211

76

135

تعداد پاسهای كلی

164

63

101

پاسهای صحیح

40

10

30

پاسهای اشتباه

7

3

4

پاس بلند صحیح

19

10

9

سانتر

6

4

2

سانتر صحیح

50

25

25

ضربه سر اول

16

9

7

ضربه سر صحیح

23

11

12

خطا

48

25

23

دفع توپ

24

12

12

لودادن توپ

11

5

6

گرفتن توپ

2

2

---

شوت داخل چارچوب

10

5

5

شوت بیرون چار چوب

5

3

2

كرنر

3

2

1

موقعیت خطرناك

1

1

---

سرداخل چار چوب

---

---

---

سر بیرون چارچوب

4

3

1

آفساید

1

---

1

كارت زرد

%45

%51

درصد مالكیت توپ

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

200

103

97

 تعداد پاسهای كلی

157

82

75

پاسهای صحیح

33

14

19

پاسهای اشتباه

10

7

3

پاس بلند صحیح

25

21

4

سانتر

11

10

1

سانتر صحیح

27

26

21

ضربه سر اول

9

6

3

ضربه سر صحیح

21

9

12

خطا

36

15

21

دفع توپ

29

11

18

لودادن توپ

6

5

1

گرفتن توپ

4

4

---

شوت داخل چارچوب

3

2

1

شوت بیرون چار چوب

5

5

---

كرنر

6

6

---

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

6

5

1

سر بیرون چارچوب

4

2

2

آفساید

3

1

2

كارت زرد

%55

%49

درصد مالكیت توپ


UserName