• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/08/15
  • تاريخ :

استقلال - ملوان

1 – 0

استادیوم تختی- 26 /7 / 85

ملوان

استقلال

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

252

131

121

تعداد پاسهای كلی

199

102

97

پاسهای صحیح

44

21

23

پاسهای اشتباه

9

8

1

پاس بلند صحیح

18

9

9

سانتر

2

1

1

سانتر صحیح

34

23

11

ضربه سر اول

7

5

2

ضربه سر صحیح

28

11

17

خطا

37

17

20

دفع توپ

33

14

19

لودادن توپ

9

7

2

گرفتن توپ

3

1

2

شوت داخل چارچوب

3

3

---

شوت بیرون چار چوب

6

4

2

كرنر

2

1

1

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

1

1

---

سر بیرون چارچوب

---

---

------

آفساید

1

1

---

كارت زرد

---

%51

%52

درصد مالكیت توپ

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

149

85

64

 تعداد پاسهای كلی

96

57

39

پاسهای صحیح

43

22

21

پاسهای اشتباه

10

6

4

پاس بلند صحیح

15

6

9

سانتر

3

1

2

سانتر صحیح

33

17

16

ضربه سر اول

9

6

3

ضربه سر صحیح

16

9

7

خطا

41

25

16

دفع توپ

22

11

11

لودادن توپ

11

5

6

گرفتن توپ

---

---

---

شوت داخل چارچوب

8

2

6

شوت بیرون چار چوب

5

2

3

كرنر

1

1

---

موقعیت خطرناك

1

---

1

سرداخل چار چوب

---

---

---

سر بیرون چارچوب

6

4

2

آفساید

3

3

---

كارت زرد

---

%49

%48

درصد مالكیت توپ


UserName