• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/08/14
  • تاريخ :

سرلشگر بسیجی دکتر سیدحسن فیروزآبادی: آمریکا جرات نمى کند به ایران حمله کند

الان در جامعه از سوى برخى گروه ها و افراد این طور تلقین مى شود که جنگ و دفــاع مقـدس بـایستـى بـه همیـن هفتـه دفاع مقدس محدود شود و حوزه حنگ را فــقــط مـحـدود بـه جنـگ فیـزیکـى مـى دانند.بـا توجه به اینکه مقام معظم رهبرى همیشه تاکید دارند که جنگ تمام نشده اسـت و مـا در هـر لحظـه درحـال جنگ هستیم، خواستیم نظر شما را راجع به این اظهار نظرها بدانیم.

تـفکرى که مى گفت جنگ متعلق به دوران 8 ساله و مختص به هفته دفاع مقدس است، منسوخ شده و زمان آن گذشته است.

آن تـفکـر آلـوده بـه لیبـرالیسـم بـود کـه قصد داشت مردم ما را از حقایق باطنى مکتبمان دور کند. ولى امروز آن تفکر دیگر حاکمیت ندارد. ممکن است هنوز بــیــن بـعـضــى از روشـنـفـکــران و مـجـامـع فکرى مطرح باشد ولى حاکمیت ندارد.

اما در مورد اینکه ما همیشه در حال جـنـگ هستیـم، ایـن یـک چیـز روشـن و واضــحــى اســت. نــه بــه خــاطـر اینکـه مـا خـواهـان جنـگ هستیـم، بلکـه بـه خـاطر ایـنکه ما طرفدار اسلام ناب هستیم که حرف و مکتب خالصى است که طاغوت‌هاى عالم قدرت تحملش را ندارند. و قاعدتا هر گاه این تفکر قدرت بگیرد و نمودى پیدا کند به آن حمله مى کنند.

بنابر این طرفداران مکتب اسلام ناب، پـیــروان عـلــى و زهـرا علیهمـا السـلام و فرزندان حضرت امام خمینى (ره) به تاریخ انبیا نگاه مى کنند. به تاریخ ائمه علیهم السلام نگاه مى کـننـد، مـى بیننـد کـه هـرگـاه انبیـا یـا ائمه اطهار در یک مرحله و زمانى توفیق پیدا کردند که بتوانند دایره تابش نور الهى و دایره جماعت مسلمین و تفکر حاکمیت “منطق الهی” را مطرح کنند، بلافاصله به آن ها حمله شده است.

وبسیارى از اوقات آن ها نابود شده اند و بسیارى از نهضت ها در میانه کار سرکوب شده است. ما در شیعه و اسلام هــم ســابـقـه داریـم، نهضتـى کـه حضـرت محمد صل الله علیه و آله و سلم به راه انداختند.

با کتاب، قرآن مجید و با یاورانى که داشتند، با غزوات و سریه هایى که انجام مى دادند، بالاخره اسلام حاکم شد. پس از پـیامبر بلافاصله جریاناتى شروع به تحریف اسلام کردند و بعدها این جریان انـحرافی، در سال 61 هجرت، جانشین پیامبر را که امام حسین بود، در حالى که وى تـشنــه لــب بـود در صحـرا کشتنـد و خاندانش را به اسارت گرفت.

وقتى مکتب اینگونه دشمنانى را دارد، یــاوران مـکـتــب بـایـد همیشـه سـربـازانـى آماده باشند.

اینکه امام فرمود ملتى که 20 میلیون جوان دارد باید ارتشى 20 میلیونى داشته باشد همین مفهوم است که امروز رهبر مـا مـى گـویـد مـا همیشـه در حـال جنگ هستیم.

کما اینکه شما هم که خبرنگار هستید. و خوشبختانه رسانه روزنامه رسالت با عمق خوبى به مسائل سیاسى داخلى و عرصه جهانى نگاه مى کند.

بــه هـر حـال آمـریکـا از روز نخستى کـه اولین بارقه هاى نور این نهضت به جهان تابیده شد، حمله به انقلاب اسلامى را شـروع کـرد و روز بـه روز محاصره را تنگ تر کرده است. وضــربــه هــاى کـارى تـرى را از ایـن انقلاب پیش بینى مى کند. و همین امروز بوش در کمین اسلام ناب است؛ بنابر این مــا هــم آمــاده ایــم. یـعـنــى هـمــه جــوانـان مسلمان، همه مومنین، همه اندیشمندان اسلامی، بنا به حکم جهاد خود را آماده مــى کـننـد کـه در راه مکتـب اسـلام نـاب فداکارى کنند.

علاوه بر آن و در کنار آن ما یک کشور عزیز و مقتدر و پربرکتى به نام ایران در جــــهــــــان داریــــــم. ایــــــران از زاویـــــه دیـــــد ژئـوپـولتیـک؛ زمینـى است که براى دنیا تعیین تکلیف مى کند و این زمین امروز در اخــتیـار نـایب امـام عصـر عجـل اللـه تعالى فرجه شریف است، در اختیار ولى فقیه است. این ایران را را باید حفظ کرد، چون اولا‌وطن ما است.

اگــر از بـعــد مـکـتـبــى هـم نگـاه نکنیـم، ســرزمـیــن مـا ایـران اسـت و مـا در ایـران ساکن هستیم. امروز ایران دشمن دارد، اصلا بحث مکتب را کنار مى گذاریم، غارتگران جهانی، در زمان شاه نفت ما را مى بردند، معادن و سرمایه هاى ملى ما را مى بردند و فقط مقدارى جنس بنجل و مونتا ژ به ما مى دادند. ولى امروز ایران مستقل شده است.خودش تصمیم مى گیرد، مى خواهد دانش تولید کند و در حال پایه گذارى صـــنــعـــت خـــود اســـت. در حـــال تـــولـیـــد فـــن آورى اســــت. و طــبــیــعــــى اســــت کـــه دشمنانش نمى توانند تحمل کنند، چون به بازارشان لطمه مى رسد.

بنابر این مى بینید که ما هم به لحاظ اسلام ناب و هم به لحاظ انقلابى بودن و هم به لحاظ ژئوپولتیک و هم به لحاظ منابع عظیم زیرزمینى که در اختبار داریم در خطر هستیم.

هـــر کـــس کـــه در خـــانـــه خـــود امـــوال گرانبهائى دارد قاعدتا دیوارهاى خانه خــود را بـلنـدتـر مـى سـازد و قفـل هـاى مـحکم ترى به در خانه خود مى زند. بنابر این این دفاع دائمى است. و آنچه رهبرى مـى فـرمـاینـد ایـن نیسـت که ما دائما در حال جنگ هستیم. مى فرمایند ما دائما در حال دفاع هستیم. دفاع وظیفه شرعى هـر انسـانـى اسـت. این موضوع در بقیه ادیان هم وجود دارد. و در جوامعى که موحد نیستند هم، دفاع یک امر واجب است و بر عهده تمام آحاد و افراد یک سرزمین است که با هم عهد ملى دارند. مـردم ایـران هـم عهـد ملـى دارنـد و باید آماده دفاع باشند.

ما در جنگ رزمندگانى داشتیم که که نیرو هاى متخصصى بودند و شما الان مى فرمایید ما امروز در یک وادى دیگر در حال دفاع هستیم، ستاد کل نیرو هاى مسلح به عنوان متولى نیرو هاى رزمنده که خیلى کارهاى بزرگى هم کرده اند، هم اینک از این نیروهاى متخصص در حوزه علم و سازندگى چه استفاده اى مى کند؟

این سئوال شما کمى ابهام دارد. ما باید رزمندگان را دسته بندى کنیم. مثلا مى بینید که فردى در آمریکا دانشجو بود، یکى دیگر در انگلیس استاد دانشگاه بود و یک در آلمان و ... . خیلى ها هم در ایران و در دانشگاه هاى داخل بودند. اینها آمدند و به جبهه و دفاع پیوستند. اینهـا بعـد از جنـگ بـه دانشگـاه هاى خود برگشتند.ایده دفاع از اسلام ناب دارند و دارند براى آن کار مى کنند. ولى یک عده هم پیوندشان را با ارتش و سپاه و نـیروهاى مسلح حفظ کردند. ستاد کل نیروهاى مسلح به عنوان ستاد فرماندهى کل قوا محصول تجربیات جنگ بود. و ایــن سـتــاد کــل جــایـگــاه انــدیـشمنـدان وارسته دفاع مقدس است. این افراد دور هم جمع شدند و براى نوسازى نیروهاى مـسلـح آینـده بـرنـامـه ریـزى دراز مـدت انـجــام مــى دهـنــد. کــه ایــن کـار درحـال حاضر با وسعت و قدرت در حال انجام ســت. ایــن نــوآورى هــایــى کــه شـمـا در رزمـایـش هـا مـى بینیـد بخشـى از بـارقه هـایـى اسـت کـه بیـرون مـى آیـد، وگـرنـه نیروهاى مسلح کار عظیم علمى را انجام مى دهند و دانشگاه هاى نیروهاى مسلح افــــراد پــیـشـــرویـــى را دارنـــد، بـــه عـــلاوه بــسـیـجیـانـى کـه از جبهـه بـه دانشگـاه هـا آمـدنـد نقـش برجسته اى در تولید علم دارند. این افراد بهترین اساتید و محققان هستند و دارند کار مى کنند.

اصولا در مکتب اسلام ناب فرقى نمى کند که کسى در ارتش وسپاه باشد، در سـتـاد کل باشد یا در دانشگاه و حوزه علمیه باشد. همه سرباز امام زمان عج هـسنـد. و همه علاوه بر اینکه در مسیر تلاش براى تولید علم حرکت مى کنند که همان استراتژى اعلام شده از سوى رهـبـــــرى اســـــت، قــلــبــهــــایــشــــان هــمــــراه رزمندگان است، که اگر تهدیدى متوجه کــشـــور شــد هـمــه مـلــت ایــران بـسـیـجــى هستند، دانشمندان هم بسیجى هستند.

دشمنان امروز شبهه اى وارد مى کنند که سپاه و کلا نیروهاى نظامى ایران مشغول کـــارهـــاى ســـازنـــدگـــى شـــده انـــد و ایـــن وضـعیـــت احـتـمـــال دارد کـــه بــه قــدرت دفاعى آن ها ضربه بزند. جواب شما به این شبهه چیست؟

ارتــــش و ســپــــاه تنها امــــروز وارد کــــار سازندگى نشده اند، در جریان جنگ بنده معاون نخست وزیر در امور دفاعى بودم، ارتش و سپاه در زمان جنگ یک سرمایه گذارى عظیمى براى تجهیزات مهندسى کردند، چون جنگ در مرحله دوم، پس از خـرمشهـر، جنـگ مهندسى بود، یعنى کارهاى فنى عظیمى در جنگ انجام شد. بنابر این نیروى انسانى فنى زیادى بسیج شد و تجهیزات فنى زیادى هم تهیه شد. بعد از جنگ رهبرى انقلاب فرماندهان نـظـامى را دعوت کردند و فرمودند که حالا نوبت شماست که به دولت و ملت خدمت کنید، بروید این نیروهاى انسانى فـنى خود را سازماندهى کنید و پروژه هــاى دولــت را اجــرا کنیـد و تـا امـروز صدها میلیارد تومان پروژه هاى دولتى را قرارگاه هاى سازندگى ارتش و سپاه اجـرا کـرد ه انـد و طـرح هـا بسیار بزرگ و عـظیمـى مـاننـد سـد کـرخـه تـوسـط همین رزمندگان انجام شدند.

ایـن دانشـى را کـه در دوران دفاع مـقـدس بـه دست آوردیم قبل از آن در داخـــــل وجـــــود نــــداشــــت. مــــن مــســئــــول تحقیقات جنگ در دوان جنگ بودم، ما دانشمندان را جمع کردیم و براى مسائل فـنـى و صنعتـى و مهنـدسـى کمیتـه هایى تشکیل دادیم، براى هرچیزى فکر شد، از درون این کمیته ها دانشمندانى بیرون آمــدنــد کــه امــروز مـجــرى پــروژه هـاى بزرگى براى کشور هستند و توانسته اند دست دولت را بگیرند و به آن کمک کنند و خـیلـى از پـروژه هـاى کشور را اجرا کنند.

البته این سیاست بر طبق قانون اساسى وجود دارد که نیروهاى مسلح تا زمانى در طرح هاى سازندگى و کمک به مردم شرکت مى کنند که به آمادگى رزمى آن هــــا لــطــمـــه نـخـــورد. نـیـــروهـــاى مـسـلـــح مـعتقـدنـد کـه با شرکت کردن در پروژه هاى سازندگى کشور، یعنى با ساختن ســـدهـــاى بـــزرگ، اسـکـلــه هــاى بــزرگ، بـنـــــدرهـــــا، کـــــانـــــال هـــــاى آبــــرســــانــــى و کارخانجات توانستند دانش فنى خود را بـیشتر کنند و در باب آمادگى مهندسى جنگ نیروهایشان را آماده تر کنند، کما ایــنـکــه بـسـیـارى از تـولیـدات نظـامـى مـا مـحصـول فکـر این بچه ها است که در عین حال در سازندگى هم کار مى کنند، چون تمام وقت که آنجا نیستند و عقبه شان در نیروهاى خودشان است و پروژه هایى را براى دولت اجرا مى کنند.

هر زمان هم که ستادکل ابلاغ کند که پروژه ها متوقف شوند، کار تعطیل مى شــود و آن هــا بـه کـار نظـامـى خـود مـى پردازند.

یـک نکته هم بگویم که اخیرا مطلبى عنوان شد مبنى بر این که بعد از اینکه سپاه پروژه انتقال لوله گاز از عسلویه بــه ایــرانـشـهــر را قبـول کـرد، کسـانـى کـه رقیب بودند شبهه هایى مطرح کردند که سپاه امکاناتش را به این جا مى آورد و از کار خود خواهد ماند. این شبهه در این مورد خاص که اصلا وارد نیست. به خاطر اینکه نیروهاى مسلح وسیله لوله کشى گاز ندارند، این محصول کار سپاه در دوران سازندگى است که وسایل و تجربه خود را دارد در این پروژه به کار مى برد.

این چیزى را از نیروهاى مسلح نمى گیرد. شما مطمئن باشید که اگر لطمه اى بـه آمادگى رزمى نیروهاى مسلح وارد شــود، حـتـمـا ارتـش و سپـاه از یـک یـک پروژه ها منع مى شوند و چنین نگرانى وجــود نــدارد چــون تـحــت امـر رهبـرى هـستنــد. سـتــاد کــل نـیـروهـاى مسلـح در صورت تشخیص چنین امرى بر اساس گردش کار اعلام مى کند که این نیروها به چه نحوى باید به یگانها برگردند و، فــرمـانـده کـل قـوا تصـویـب مـى کننـد وابلاغ مى شود و آنها ظرف 10 روز آن را انجام مى دهند. فقط یک نکته را باید بگویم که قاعدتا پروژه هایى را که در دستشان است تمام مى کنند.

بـــه عـنـــوان یـــک کـــارشـنـــاس مـســـائـــل اسـتراتژیک خاورمیانه، خواستم بپرسم که رفتار مردم خاورمیانه درقبال طرح خـاورمیـانـه بزرگ غرب که طى طرح آن از طریق انتخابات در کشورهایى مانند عراق و فلسطین به این طرح پشت کردند چه پیام و مفهومى داشت؟

غربى ها همیشه یاد گرفته اند که روى امواج سوار شوند. از قدیم گفته اند که انگلیسى ها آب را گل آلود مى کنند تا ماهى بگیرند. انقلاب اسلامى در منطقه یک خیزش مردمى ایجاد کرد. روى بقیه نقاط جهان هم تاثیر گذاشت. آمریکایى هــا و غــربـى هـا کـه دوره قبـل حـاکمـان مـنطقـه را تعییـن کـرده بـودنـد و آن هـا را تحت نفوذ خود داشتند، آن ها را در خطر دیـدنـد. و تصمیـم گرفتند که یک طرح خاورمیانه بزرگ طراحى کنند که در آن از طــریــق انـتـخــابـات و از درون همیـن مردمى که در آن ها خیزش ایجاد شده اســــــت، عـــنـــــاصـــــر خـــــود را بـــــه عــنـــــوان کاندیداهاى پیروز از صندوق ها خارج مى کنند و آن ها را جایگزین حکام قبلى کننـد. بـه ایـن تـرتیـب هـم تغییـرات ایجاد مى کنند و هم دوباره افسار این منطقه را به دست مى گیرند.

ولى رهبران و مردم مسلمان هشیار بـودند. و غربى ها دیدند که اگر قرار بـــــاشـــــد انــتــخـــــابـــــاتــــى بــــرگــــزار شــــود، کــانــدیــداهــایــى کــه بــه امــام و انـقـلاب اسـلامـى گرایش دارند پیروز خواهند شد و این قضیه در فلسطین ثابت شد. بنابر این این حرکت ها را سرکوب مى کـننــــد و طـــرحـــى دیـگـــر بـــه نـــام طـــرح خــاورمـیــانــه جــدیــد را بـه جـاى طـرح خــاورمـیــانــه بـزرگ مطـرح کـردنـد، کـه بـیـاینـد و منطقـه را یک طراحى جدید کنند. من قبلا افشاگرى کردم و به سران عــرب هـشــدار دادم کـه ایـن آمـریکـا و غــــربـــى کـــه هـــر روز بـــه شـمـــا دسـتـــور نامشروعى درباره جلوگیرى از حرکت هاى مردمى حامى ایران و فلسطین مى دهـد، به دنبال ایجاد فاصله بین دولت و مــلــت در کـشــورهـاى عـربـى اسـت کـه بـتــوانـنـد یکبـار دیگـر از ایـن فـاصلـه و افتراق استفاده نامشروع خود را کنند و بتوانند حاکمانى را که مورد پسند منافع کنونى آن ها است را بر سر کار آورد. منتها با ظاهر سازى هایى که بین مردم مى کنند. یعنى هم حکام در خطرند و هـم مـردم، بنـابـر ایـن هـر دو بایستى به خاطر دفاع از مرزهاى اسلامى هشیار باشند.

سـردار مـا شـاهـد هستیـم کـه هـرگـاه صحبت از تهدید حمله آمریکا به ایران مى شود، خودآمریکا طورى از این موضوع طفره مى رود، آیا این از ترس آمــریـکـا و نگـرانـى از منـافـع اقتصـادى است یا اینکه آمریکا ابهامى در ارزیابى توان نظامى ایران دارد.

بـنـا نبـوده که آمریکا به ایران حمله کـنـد. آمـریکـا هـم اطـلاعـات دارد، هم استراتژیست و هم متخصص نظامى و خـیلـى خـوب مـى دانـد کـه جنگیـدن با ایران براى آمریکا امکان پذیر نیست، این جنگ آمریکا را منهدم مى کند و منافع آمریکا را بـه کـل نـابود مى کند و براى همین اســـــــت کـــــــه ایــــــران بــــــراى آن هــــــا اثــــــر بازدارندگى دارد.

هـمانطور که عرض کردم این فقط امـادگى نیروهاى مسلح نیست، اتحاد مــــردم، ایــــن وضـعـیـــت انـتـخـــابـــات کـــه مـحصــول آن یــک آدم حــزب الـلهـى و محبوب به نام احمدى نژاد است، این حــرکــت مــردمــى عظیـم در استقبـال از رهـبرى و رئیس جمهور، این نهضت عـلمـى کـه در دانشگـاه هـا شروع شده اســت، هـمـه ایـن هـا روى آمـریکـا اثـر بازدارندگى دارند.

آمریکا از یک طرف نمى تواند این شرایط ایران را تحمل کند و تحریک مى شود که به نحوى ایران را متوقف کند، از طرف دیگر مى بیند که در برابر ایـن حـرکـت عظیـم، نمـى تـوانـد مـوفـق شــود، آمــریـکــایـى کـه در افغـانستـان و عراق نتوانست موفق شود چگونه مى تواند در محاسبه مقابله با ایران به نتیجه برسد، مگر دستور از مراکز مخفى اداره جــهــان کــه صـهیـونیسـت هـاى خـاصـى هــسـتـنــد صــادر شــود یــا انـکــه تـصـمیـم گیرندگان جنگ در امریکا از حاکمیت شان تبعیت نکنند.

با این وضع خطر تهدید علیه ایران وجــود نــدارد، حـتــى تـحــریـم هـم بعیـد اســت، از ابتـداى حـرکـت امـام و آغـاز انقلاب ما را تحریم کرده اند و الان حــربـه جـدیـدى بـراى تحـریـم نـدارنـد، عـلــت اصـلــى ایـنـکــه مــا در جـمهـورى اسلامى ایران موفق به تولید علم شدیم و تــوانـسـتـیــم بــه پـشــرفــت هـا علمـى و صنعت نائل شویم براى این بود که ما را تحریم کردند.

مــــا چــــرا مــــوشــــک زمـیـــن بـــه زمـیـــن ساختیم، به خاطر اینکه از روز اول به مـا نمى دادند. خوب ما از سال1364دانشمندان خود را جمع کردیم و گفتیم که موشک زمین به زمین بسازید که این کار را کردند و حال محصولش موشک هایى شده که جهان از آن ها در حیرت انـد. مـا صـدهـا نـوع دیگـر از تـولیدات صنایع نظامى این گونه داریم.از قدیم گفته اند که خان ها همیشه به ضعیف ها حمله مى کردند و با قوى ها مجبور بودند کنار بیایند. آمریکایى ها جرات نمى کنند که به قوى حمله کنند.

گفتگو از مهرداد رضایی

منبع:سایت ساجد

UserName