• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1385/08/09
  • تاريخ :

آمار نتایج 60 شهرآورد پیشین سرخ - آبی


  

بر اساس آمار در شصت بازى گذشته استقلالى ها 20 بار و پرسپولیسى ها 15 بار به پیروزى رسیده و 26 دیدار به تساوی انجامیده است.

شهرآورد شصت و یكم تیمهای استقلال و پرسپولیس روز جمعه 12 آبانماه راس ساعت 14 و 30 دقیقه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.

تاریخچه این بازی سنتی از آغاز تا شصتمین دیدار به شرح زیر است :

  

بازى شماره یك :

استقلال(تاج سابق) صفر- پرسپولیس صفر

جمعه 16 فروردین سال 1347

بازى شماره دو:

پرسپولیس صفر _ استقلال صفر

20 اردیبهشت سال 1347

بازى شماره سه :

استقلال 3 – پرسپولیس 1

جمعه 31 مرداد 1347

بازى شماره چهار:

استقلال 3 - پرسپولیس صفر( نتیجه ناتمام : 1 - صفر به سود استقلال)

بازى شماره پنج :

استقلال 3 - پرسپولیس 2

جمعه 3 مهر 1349

بازى شماره شش:

استقلال 3 - پرسپولیس صفر (نتیجه ناتمام : 1- 1 مساوى)

  

بازى شماره هفت :

پرسپولیس یك - استقلال یك

جمعه 28 خرداد 1350

بازى شماره هشت :

پرسپولیس 4 - استقلال یك

جمعه 15 بهمن 1350

بازى شماره نه :

پرسپولیس 2 - استقلال صفر

پنجشنبه 3 فروردین 1351

بازى شماره ده :

استقلال 2 - پرسپولیس صفر

جمعه یازدهم اسفند 1351

بازى شماره یازده :

استقلال یك- پرسپولیس صفر

جمعه 25 خرداد 1352

بازى شماره دوازده :

پرسپولیس 6 - استقلال صفر

جمعه 16 - شهریور 1352

بازى شماره سیزده :

پرسپولیس 1- استقلال 1

یكشنبه 18 آذر 1352

بازى شماره چهارده :

استقلال 1 - پرسپولیس صفر

شنبه 4 خرداد 1353

بازى شماره پانزده

پرسپولیس 2 - استقلال 1

چهارشنبه 27 آذر 1353

بازى شماره شانزده

استقلال 3 - پرسپولیس 1

جمعه 15 اردیبهشت 1354

بازى شماره هفده :

پرسپولیس 2 - استقلال صفر

جمعه 25 مهر 1354

بازى شماره هیجده :

پرسپولیس 1 - استقلال 1

چهارشنبه 27 اسفند 1354

بازى شماره نوزده :

پرسپولیس 1- استقلال 1

جمعه 2 مهر 1355

  

بازى شماره بیست :

استقلال 3 - پرسپولیس صفر

یكشنبه 18 اردیبهشت 1365

بازى شماره بیست و یک :

پرسپولیس 2- استقلال 1

جمعه 18 آذر 1356

بازى شماره بیست و دو :

استقلال 1- پرسپولیس صفر

جمعه 25 آبان 1358

بازى شماره بیست و سه

استقلال صفر - پرسپولیس صفر

جمعه 13 تیر 1359

بازى شماره بیست و چهار:

استقلال صفر-پرسپولیس صفر

جمعه ?? مهر ????

بازى شماره بیست و پنج :

پرسپولیس 1 - استقلال 1

جمعه 17 دى ماه 1361

بازى شماره بیست و شش

استقلال یك- پرسپولیس صفر

جمعه 22 مهر 1362

بازى شماره بیست و هفت

پرسپولیس 3 - استقلال صفر

یكشنبه 25 خرداد 1365

بازى شماره بیست و هشت :

پرسپولیس صفر - استقلال صفر

جمعه 7 فروردین

بازى شماره بیست و نه :

استقلال 1 _ پرسپولیس 1

جمعه 18 شهریور 1367

بازى شماره سی :

پرسپولیس صفر _ استقلال صفر ( 4 – 2 در ضربات پنالتى به سود پرسپولیس)

بازى شماره سی و یک :

پرسپولیس یك _ استقلال صفر

جمعه 17 آذر 1368

بازى شماره سی و دو

استقلال 2 - پرسپولیس 1

جمعه 4 خرداد 1369

بازى شماره سی و سه

پرسپولیس یك - استقلال یك

جمعه 28 دى 1369

  

بازى شماره سی و چهار :

پرسپولیس صفر- استقلال صفر

جمعه 4 بهمن 1370

بازى شماره سی و پنج

استقلال 2 - پرسپولیس صفر

پنجشنبه 15 اسفند 1370

بازى شماره سی و شش

استقلال 1 - پرسپولیس صفر

جمعه 8 خرداد 1371

بازى شماره سی و هفت :

استقلال صفر-پرسپولیس صفر

جمعه یازدهم دى 1371

بازى شماره سی و هشت

پرسپولیس صفر- استقلال 3 (نتیجه ناتمام : 2 - 2 مساوى)

جمعه 31 دى 1373

بازى شماره سی و نه :

پرسپولیس صفر-استقلال صفر

جمعه 7 بهمن 1373

بازى شماره چهل :

استقلال 3 - پرسپولیس یك

جمعه 6 مرداد 1374

بازى شماره چهل و یک

پرسپولیس صفر-استقلال صفر

جمعه 8 دى 1374

بازى شماره چهل و دو

پرسپولیس یك- استقلال صفر

جمعه 27 مهر 1375

بازى شماره چهل و سه

پرسپولیس 3 - استقلال صفر

جمعه 20 تیر 1376

بازى شماره چهل و چهار

پرسپولیس یك - استقلال صفر

جمعه 22 آبان 1377

بازى شماره چهل و پنج

پرسپولیس یك - استقلال یك

جمعه 20 فروردین 1378

بازى شماره چهل و شش :

پرسپولیس 2- استقلال یك

یكشنبه 20 تیر 1378

بازى شماره چهل و هفت :

استقلال صفر- پرسپولیس صفر

جمعه 2 مهرماه 1378

بازى شماره چهل و هشت :

پرسپولیس 2 - استقلال صفر

یكشنبه 8 اسفند 1378

بازى شماره چهل و نه

پرسپولیس 2 - استقلال 2

جمعه 9 دى 1379

بازى شماره پنجاه

استقلال یك - پرسپولیس صفر

جمعه 5 اسفند 1379

  

بازى شماره پنجاه و یک

پرسپولیس یك- استقلال یك

جمعه 28 دى 1380

بازى شماره پنجاه و دو

پرسپولیس صفر- استقلال صفر

پنجشنبه 19 اردیبهشت 1381

بازى شماره پنجاه و سه

پرسپولیس یك- استقلال یك

جمعه 20 دى 1381

بازى شماره پنجاه و چهار

استقلال یك- پرسپولیس 2

جمعه 23 خرداد 1382

بازى شماره پنجاه و پنج

استقلال 2 _ پرسپولیس یك

جمعه 25 مهر 1382

بازى شماره پنجاه و شش

پرسپولیس یك _ استقلال یك

دوشنبه 13 بهمن 1382

بازى شماره پنجاه و هفت :

پرسپولیس صفر استقلال صفر

اول آبان ماه 1383

بازى شماره پنجاه و هشت

استقلال سه - پرسپولیس دو

هفتم اسفند ماه 1383

بازى شماره پنجاه و نه

استقلال یك- پرسپولیس صفر

دوشنبه 14 آبان 1384

بازى شماره شصت :

پرسپولیس صفر _ استقلال صفر

جمعه 19 اسفند 1384

بازی شماره شصت و یک :

استقلال ؟ - پرسپولیس ؟

جمعه 12 آبان 1385

  

در حاشیه ی بازیهای سرخ ابی از گذشته های دور تا امروز 

UserName