• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1382/04/10
  • تاريخ :

اسامی برندگان سوال ویژه شماره 11 و پاسخ های این عزیزان

.آقای غلامرضا حشمتی

۱-منطقهم الصواب: خشنودی خدا وپیامبر سخن میگفتند و همیشه می گفتند ما مامور به انجام وظیفه هستیم نه به حصول نتیجه

.آقای غلامرضا حشمتی

۲-مشیهم التواضع: می فرمودند به من خدمتگزار بگویید بهتر است تا رهبر بگویید.

.آقای محمد ساجدی

۳-در شداید خونسرد و آرام هستند: در شروع جنگ فرمودند دزدی آمده سنگی انداخته و رفته این كه نگرانی ندارد.

.آقای راشد صحراییان

۴-غیر خداوند در نظرشان كوچك است: آمریكا هیچ غلطی نمیتواند بكند.

.سید محمد غفاری

 5-امانت را حفظ می كنند: بزرگترین امانت نزد امام انقلاب اسلامی بود كه فرمود من جمهوری اسلامی می خواهم نه یك كلمه زیاد نه یك كلمه كم.

.خانم علیا رجایی

 ۶-در هنگام نعمت ساسگزارند: پس از فتح خرمشهر ودر اوج نعمت فرمودند: خرمشهر را خدا آزاد كرد.

.خانم پریوش مهربخت

 ۷-حقوق همسایگان را رعایت می كنند: در نوفل لوشاتو امام به شدت منع می كردند از كار هاییكه موجب آزار همسایگان می شد مانند ذبح مرغ.

.خانم طاهره اسلامی تبار

 ۸-در بلا و آسایش حالشان یكسان است: فرمودند هیچ احساسی ندارم در پاسخ به حبرنگاری كه پرسیدند شما حال كه به وطن بر می گردید چه احساسی دارید؟

.خانم آنیتا حكمتی

۹-  اگر نبود اجل روح در جسمشان لحظه ای باقی نمی ماند. امام هنگام قبول قطعنامه خطاب به رزمندگان فرمودند : پدر پیر شما از شما به شهادت مشتاقتر است .

.آقای مهدی کارگر ایرانی

۱۰-آقای محمد مهدی كارگر ایرانی به جهت پاسخ جامع ایشان هرچند در هیچ بخشی پاسخ ایشان در قرعه انتخاب نگردید

UserName