• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1392/09/11
  • تاريخ :

نحوه تطهیر لباس متنجس به بول

تطهیر

سوال: نحوه تطهیر لباس و مانند آن که به بول نجس شده، در موارد ذیل چگونه است؟ الف: با آب قلیل ب: با آب کر

امام خمینی(ره):

الف) بعد از بر طرف کردن عین نجاست، دو مرتبه شسته شود و باید بعد از هر مرتبه فشار دهند تا غساله ( آبی است که معمولا در وقت شستن و بعد از آن از چیزی که شسته می شود خود بخود یا به وسیله فشار بیرون می ریزد) آن بیرون آید.

ب) اگر بعد از بر طرف کردن عین نجاست، یک مرتبه در آب کر یا جاری فرو برند که آب به تمام جاهای نجس آن برسد، پاک می شود و احتیاط واجب آن است که طوری فشار یا حرکت دهند که آب داخل آن خارج شود.

(تحریر الوسیله، 1408هـ. ق، ج1، ص 126 و 127)

(فصل فی المطهرات)

(توضیح المسائل، 1383، ص 21، م 159)

 

آیة الله اراکی(ره):

الف) چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزند و از آن جدا شود، در صورتی که بول در آن چیز نمانده باشد یک مرتبه دیگر که آب روی آن بریزند پاک می شود و باید بعد از هر مرتبه فشار دهند تا غساله آن بیرون آید.

ب) اگر بعد از بر طرف کردن عین نجاست، یک مرتبه در آب کر یا جاری فرو برند که آب به تمام جاهای نجس آن برسد، پاک می شود و فشار لازم نیست.

(المسائل الواضحه، 1373، ج 1، ص 30 و 31، م 158 و 159)

(توضیح المسائل، 1373، ص 31، م 158 و 159)

 

آیة الله بهجت(ره):

الف) بعد از بر طرف کردن عین نجاست، دو مرتبه شسته شود و بنابر احتیاط واجب بعد از هر مرتبه طوری فشار یا حرکت دهند که آب داخل آن خارج شود.

ب) اگر بعد از برطرف کردن عین نجاست، یک مرتبه در آب کر یا جاری فرو برند که آب به تمام جاهای نجس آن برسد، پاک می شود و فشار لازم نیست.

(وسیلة النجاة، 1381، ص 158 و 159، م 564 و 566)

(توضیح المسائل، 1384، ص 37، م 161)

(جامع المسائل، 1384، ج 1، ص 33 )

 

آیة الله تبریزی(ره):

الف) بعد از بر طرف کردن عین نجاست، دو مرتبه شسته شود و باید بعد از هر مرتبه فشار دهند تا غساله آن بیرون آید.

ب) اگر بعد از بر طرف کردن عین نجاست، یک مرتبه در آب جاری و دو مرتبه در آب کر فرو برند که آب به تمام جاهای نجس آن برسد، پاک می شود و در هر مرتبه فشار یا مالیدن لازم است.

(منهاج الصالحین، 1426 هـ. ق، ج 1، ص 123، 124 و 125، م 455 و 461 )

(توضیح المسائل، 1383، ص 29، م 160)

 

آیة الله خامنه ای(دام ظله):

الف) بعد از بر طرف کردن عین نجاست با دو مرتبه شستن پس از خروج غساله، پاک می شود.

ب) پس از بر طرف شدن عین نجاست با یک بار شستن به طوری که آب به همه محل نجس برسد و از آن جا حرکت کند، پاک می شود.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله خویی(ره):

الف) بعد از بر طرف کردن عین نجاست، دو مرتبه شسته شود و باید بعد از هر مرتبه فشار دهند تا غساله آن بیرون آید.

ب) اگر بعد از بر طرف کردن عین نجاست، یک مرتبه در آب جاری و دو مرتبه در آب کر فرو برند که آب به تمام جاهای نجس آن برسد، پاک می شود و در هر مرتبه فشار یا مالیدن لازم است.

(منهاج الصالحین (العبادات)، 1410 هـ. ق،  ص 119 و 120، م 455 و 461)

(توضیح المسائل، 1422 هـ. ق، ص 29، م 160 و 161)

 

آیة الله سیستانی(دام ظله):

الف) بعد از بر طرف کردن عین نجاست، دو مرتبه شسته شود و باید بعد از هر مرتبه فشار دهند تا غساله آن بیرون آید.

ب) اگر بعد از بر طرف کردن عین نجاست، یک مرتبه در آب جاری و دو مرتبه در آب کر فرو برند که آب به تمام جاهای نجس آن برسد، پاک می شود و فشار دادن و جدا شدن غساله لازم نیست.

(العروة الوتقی مع تعلیقه،1425هـ. ق، ج 1، ص 92، م4(311) پاورقی 263 و ص 95، م 16 (323)

(منهاج الصالحین،1426هـ.ق، ج 1، ص 152و 153، م 452 و 461)

 

آیة الله شبیری زنجانی(دام ظله):

الف) چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزند و از آن جدا شود، در صورتی که بول در آن چیز نمانده باشد یک مرتبه دیگر که آب روی آن بریزند پاک می شود و بنابر احتیاط (در احتیاط بدون قید، مکلف می تواند به مجتهد دیگری با رعایت اعلم فالاعلم رجوع کند، ولی در احتیاط با قید «وجوب» باید به آن عمل کرده و نمی تواند به مجتهد دیگری رجوع نماید.) بعد از هر مرتبه فشار دهند تا غساله آن بیرون آید.

ب) اگر بعد از برطرف کردن عین نجاست، یک مرتبه در آب جاری و بنابر احتیاط دو مرتبه در آب کر فرو برند که آب به تمام جاهای نجس آن برسد، پاک می شود و خارج کردن غساله لازم نیست.

(المسائل الشرعیه، 1428 هـ.ق، ص 41، م 161)

(توضیح المسائل 1384، ج 1، ص 41 و 42، م 160 و 161)

 

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظله):

الف) بعد از برطرف کردن عین نجاست، دو مرتبه شسته شود و بعد از هر مرتبه فشار دهند تا غساله آن بیرون آید.

ب) اگر بعد از بر طرف کردن عین نجاست، یک مرتبه در آب کر یا جاری فرو برند که آب به تمام جاهای نجس آن برسد، پاک می شود و فشار لازم نیست.

(توضیح المسائل، 1385، ص 36، م 160 و 161)

(هدایة العباد، 1416 هـ. ق، ج1، ص 99 و 100، م 586. 589 و 590)

 

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

الف) بعد از بر طرف کردن عین نجاست، دو مرتبه شسته شود و باید بعد از هر مرتبه فشار دهند تا غساله آن بیرون آید.

ب) اگر بعد از برطرف کردن عین نجاست، یک مرتبه در آب کر یا جاری فرو برند که آب به تمام جاهای نجس آن برسد، پاک می شود و احتیاط واجب آن است که طوری فشار یا حرکت دهند که آب داخل آن خارج شود.

(العروة الوتقی مع تعلیقات، 1380، ج 1، ص 77 و 78 ، م 4 (311) و ص 80، م 16 (323)، پاورقی 1 توضیح المسائل، 1384، ص 29، م 163)

(احکام الواضحه، 1424 هـ.ق ، ص 104 و 105، م 460 و 466)

 

آیة الله گلپایگانی(ره):

الف) بعد از بر طرف کردن عین نجاست، دو مرتبه شسته شود و بعد از هر مرتبه فشار دهند تا غساله آن بیرون آید.

ب) اگر بعد از بر طرف کردن عین نجاست، یک مرتبه در آب کر یا جاری فرو برند که آب به تمام جاهای نجس آن برسد، پاک می شود و فشار لازم نیست.

(هدایة العباد، 1413 هـ. ق، ج1، ص 117و 118، م 586، 589 و 590)

(توضیح المسائل، 1372، ص 28، م 160)

 

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظله):

الف) بعد از بر طرف کردن عین نجاست، دو مرتبه شسته شود و باید بعد از هر مرتبه مقداری فشار دهند تا آب از آن خارج شود.

ب) اگر بعد از برطرف کردن عین نجاست در آب کر یا جاری فرو برند، پاک می شود و باید آن را فشار یا حرکت دهند تا آب آن خارج شود.

(العروة الوتقی مع تعلیقات، 1386، ج 1، ص 99، م 4، پاورقی 9 و ص 102 و 103، م 16، پاورقی 1 توضیح المسائل، 1386، ص 45 و 46، م 181 و 182)

 

آیة الله نوری همدانی(دام ظله):

الف) چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزند و از آن جدا شود در صورتی که بول در آن چیز نمانده باشد یک مرتبه دیگر که آب روی آن بریزند پاک می شود و باید بعد از هر مرتبه فشار دهند تا غساله آن بیرون آید.

ب) اگر بعد از برطرف کردن عین نجاست، یک مرتبه در آب کر یا جاری فرو برند که آب به تمام جاهای نجس آن برسد، پاک می شود و احتیاط واجب آن است که طوری فشار یا حرکت دهند که آب داخل آن خارج شود.

(توضیح المسائل، 1383، ص 41، م 159و 160)

 

آیة الله وحید خراسانی(دام ظله):

الف) بعد از برطرف کردن عین نجاست، دو مرتبه شسته شود و باید بعد از هر مرتبه فشار دهند تا غساله آن بیرون آید.

ب) اگر بعد از برطرف کردن عین نجاست، یک مرتبه در آب کر یا جاری فرو برند، که آب به تمام جاهای نجس آن برسد، پاک می شود و فشار لازم است.

(منهاج الصالحین، 1385، ج 2، ص131 و 133، م 455 و 461)

(توضیح المسائل، 1383، ص 218 و 219، م 160)

بخش احکام اسلامی تبیان


مطالب مرتبط:

چند مسئله در باب غسل و وضو

حکم کاشت ناخن

وضو با ناخن مصنوعی

 

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName