• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • شنبه 1382/03/31
  • تاريخ :

رای نهایی باشگاه پیروزی و كریم باقری اعلام شد

فدراسیون فوتبال، رای صادره درباره كریم باقری و باشگاه پیروزی را اعلام كرد.

به گزارش ایسنا، در حكم شورای عالی انضباطی فدراسیون فوتبال آمده است:" پیرو مكاتبات منتهی به شماره 763/261 مورخ 28/1/82 و مذاكرات مفصل اعضای شورایعالی انضباطی در جلسه 1/2/82 كه باحضورمدیرعامل و نیز نماینده حقوق باشگاه پیروزی وكریم باقری در خصوص اعتراض آنان به رای شماره 763/261 مورخ 28/1/82 كمیته انضباطی صورت گرفته، با دقت در محتویات پرونده و لوایح و مداركی كه به وسیله طرفین ارایه شده و نیز تحقیقاتی كه توسط اعضای شورایعالی انضباطی متعاقباً انجام گردیده، نظریه شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

1- مدارك ارایه شده و توضیحات كریم باقری و نیز تحقیقات انجام شده ادعای نامبرده را مبنی بر اینكه به لحاظ بروز مصدومیت قادر به شركت در تمرینات و مسابقات نبوده اثبات نكرده و لذا ترك تمرینات و مسابقات از سوی كریم باقری و توافق های فیمابین و ضوابط و مقررات تشخیص و ادعای باشگاه در این قسمت وارد خواهد كرد كه در نتیجه باقری از باب جبران خسارات مادی و معنوی باشگاه مكلف است به نحو شایسته و عندالاقتضا حسب نظر اهل خبره از باشگاه جلب رضایت نماید.

2- هر چند كه مدیرعامل باشگاه در توضیحات خود عدم درج مبالغ توافق شده را در قرارداد منعقده به لحاظ كتمان واقعیت مشمول ماده 14 آیین نامه نقل و انتقالات ندانسته و مدعی بوده اند اقدام مذكور با لحاظ نظرات و مصوبه مجمع عمومی صورت گرفته لیكن به جهت اینكه تغییر مقررات تابع تشریفات مربوطه بوده و دلیل قاطعی مبنی بر ادعای مذكورارایه نگردیده ، لذا موجبی جهت حذف جریمه تعیین شده از سوی كمیته انضباطی مشهود نگردیده و سایرمفاد تصمیم كمیته انضباطی كماكان به قوت خود باقی خواهد بود.

UserName