• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/07/23
  • تاريخ :

بیاییم جوانان خود را بشناسیم


‹ای انسان › آیا گمان می كنی كه موجودی خُرد و بی مقداری ، و حال آنكه ‹راز› جهان عظیم تری در كتاب روح تو مندرج است . درد تو از خود توست ولی نمی دانی و دوای تو نیز در خود توست ولی نمی بینی و تو آن كتاب مبینی هستی كه به یاری حروف اندك آن ، رازهای عظیمی آشكار می شود.


"منسوب به دیوان اشعار حضرت علی علیه السلام "

جوانی ، مهمترین بخش زندگی آدمی است و در این دوران ، مهمترین مسئله برای جوانان  ، نیازهای روحی آنهاست ، و باز مهمترین مسئله در این حوزه ، نحوه تأمین و اقناع مطلوب این قبیل نیازهاست.


چگونه نیازهای روحی جوانان را بشناسیم ؟

شیوه های شناخت و آگاهی از نیازها، اهمیت دارد. روش های عمده شناخت عبارتند از:

1-مشاهده رفتار و حالات جوانان ،معرف بخشی از احتیاجات  روانی اساسی آنهاست . در موقعیت های گوناگون ، اغلب می توان از ورای رفتار ظاهری به احتیاج باطنی و از جلوه های بیرونی شخصیت آنان به نیازهای درونیشان پی برد.

حضرت علی (ع) :‌ ای انسان ... درد تو از خود توست ولی نمی دانی و دوای تو نیز در خود توست ولی نمی بینی.

2-گفتگو با جوانان ، فرصت ارزنده ای را برای شناخت نیازهایشان فراهم می آورد . شایسته است ، هر زمان كه موقعیت برای همدلی با آنان مهیا می شود، گفت و شنودهایی صمیمانه و مؤثر ترتیب داد تا از خلال كلمات و عبارات جوانان ، به دنیای درونیشان نفوذ كنیم . حضرت علی علیه السلام ، دراین مورد جمله زیبایی دارند و می فرمایند: "انسان در زیر زبانش نهفته است."

3-خواندن مطالعات و بررسی هایی كه در خصوص جوانی و شگفتی های آن به عمل آمده است و نیز منابع علمی و پژوهشی در این زمینه ، می تواند بخشی ازاحتیاجات روحی و روانی آنان را به ما بشناساند.

مهمترین مسئله برای جوانان ، نیازهای روحی آنها و ... نحوه تأمین و اقناع مطلوب این قبیل نیازهاست.گفتگو با جوانان ، فرصت ارزنده ای را برای شناخت نیازهایشان فراهم می آورد . حضرت علی (ع) می فرمایند: "انسان در زیر زبانش نهفته است"

4-تفكیك و بازشناسی نیازهای اصیل از نیازهای كاذب نسل جوان ، گام مؤثری در جهت شناخت دنیای درونی آنان است و در مقابل ، مساعدت به جوانان برای آنكه بتوانند بین نیازهای منطقی و خواسته های غیر منطقی خود فرق بگذارند، آنان در تعدیل خواسته هایشان وانطباق با تواناییشان یاری می دهد.


نیازهای اساسی جوانان

در نگاه اول، نیازهای آنان را می توان به دو دسته " نیازهای اولیه " و " نیازهای ثانویه " تقسیم كرد. منظور از" نیازهای اولیه " احتیاجات زیستی یا فیزیولوژیك نظیر احتیاج به هوا ‹اكسیژن›، آب، غذا ، استراحت ، خواب و برخی ضرورتهای غریزی  دیگر است. " نیازهای ثانویه " در حقیقت، همان نیازهای اساسی روانی هستند كه به طور عمده شامل موارد ذیل است :

1-نیاز به امنیت ‹ ایمنی خاطر› : به این مفهوم كه جوانان در كلیت زندگی ، بتوانند نسبت به محركهایی كه از محیط خانواده  ، جامعه  ، آموزشگاه و گروه همسالان دریافت می كنند، پاسخ مناسب بدهند و از نوعی آرامش درونی برخودار شوند و بر نگرانی های خاص در این سنین فایق آیند.

جوانان در زندگی ، باید بتوانند نسبت به محركهایی كه از محیط خانواده ، جامعه ، آموزشگاه و گروه همسالان دریافت می كنند، پاسخ مناسب بدهند و از نوعی آرامش درونی برخودار شوند .

2-نیاز به مقبولیت ‹ پذیرش› : با این توضیح كه نسل جوان از جایگاه و منزلت قابل قبولی در نزد خانواده، جامعه  ، آموزشگاه و به ویژه گروه همسالان  برخودار باشد و این موقعیت از سوی نهادهای مذكور ، به خوبی پذیرفته شده باشد.

3-نیاز به موفقیت و پیشرفت : جوانان ؛ جویای نام، افتخار و كامیابی هستند و هر عاملی كه بتواند احساس تعادل را در آنها ارضا كند، مورد توجهشان واقع می شود . هر نوع پیشرفت نسبی جوانان ، چنانچه مورد تأیید اطرافیان و تشویق آنها واقع شود، آنان را در اتخاذ گام های بلند و اساسی به سوی آینده یاری می دهد.

4-نیاز به داد و ستد عاطفی: احتیاج به دوست داشتن و دوست داشته شدن مكمل یكدیگرند . جوانان به همان اندازه كه مایلند با دیگران ، رابطه مبتنی بر عواطف پاك و سالم برقرار كنند ، نیاز دارند تا متقابلا ً مورد لطف محبت دیگران نیز واقع شوند . ابراز محبت در جلوه های مختلف قلبی ، زبانی و عملی موجب اطمینان خاطر آنان می شود.

5-نیاز به تحصیل یك فلسفه حیاتی ارضا كننده : اگر جوانان بدانند كه " چرا " باید زندگی كنند ، قادر خواهند بود با هر" چگونه ای" بسازند، یعنی با مشكلات خاص زندگیشان به خوبی مقابله كنند . لازم است، اندیشه جوانان را در مورد مسائلی نظیر فلسفه خلقت ‹ آفرینش › فلسفه زندگی و فلسفه مبارزه برای زندگی تقویت و در جهت های اقناع كننده ای آنها را هدایت كرد.

اگر جوانان بدانند كه " چرا " باید زندگی كنند ، قادر خواهند بود با هر " چگونه ای" بسازند، یعنی با مشكلات خاص زندگیشان به خوبی مقابله كنند.

6-نیاز به معنویت : جوانان ، روحی پاك و قلبی زلال دارند و مایل اند با مبدأ هستی و پروردگارمتعال رابطه ای روشن، قابل درك و مستمر برقرار كند ، این نیاز ، اصیل ترین ، احتیاج روحی آنان محسوب می شود.

7-نیاز به خود شكوفایی ‹ تحقق خویشتن›: اگر شرایط برای جوانان به گونه ای فراهم شود كه آنان بتوانند همه ظرفیت ها و استعدادهای درونی خود را بشناسند ، در حقیقت تحقق نفس و خود شکوفایی در آنها تجلی یافته است.

منبع :‌ شبکه رادیویی جوان

UserName