• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1385/06/15
  • تاريخ :

بررسی مشکل قرنطینه اسبهای ایرانی


نمایندگان سازمان غذاودامپزشكی اتحادیه اروپامذاكرات خودرابارئیس فدراسیون سواركاری وكارشناسان این فدراسیون وسازمان دامپزشكی كشور برای حل مشكل قرنطینه اسب درتهران اغازكردند.

نخستین نشست این مذاكرات كه شب گذشته درمحل فدراسیون سواركاری تشكیل شد/تابش دردیداربادكترتوبیازهلد

كارشناس ارشدگروه ممیزی سازمان غذاودامپزشكی اتحادیه اروپاازالمان وكارشناسان این سازمان گفت : با وجوداینكه بسیاری ازكشورهای منطقه شرایط بهداشتی اسبهایشان درحداسبها/باشگاههاومراكزپرورش اسب ایران نیست ، امامجازند اسبهای خودرابرای شركت درمسابقات بین المللی به نقاطمختلف جهان حمل ونقل كنند ، درصورتی كه این موضوع در رابطه بااسبهای ایرانی رعایت نمی شود.

تابش باارائه اماروارقام فعالیتهای داخلی وبرون مرزی ورزش سواركاری وصنعت اسب دركشورمان ازنمایندگان اتحادیه اروپادعوت كرد با حضوردر مراكزپرورش وباشگاههای مدرن سواركاری ازشرایطموجوداطلاع و باز كنند.

تابش اضافه كرد:این خواست به حق جوامع واقشارمرتبطباورزش های سواركاری وصنعت اسب دركشورماست كه قصد دارند با رعایت دقیق قوانین بین المللی ورفع مشكلات موجودفعالیتهای ورزشی وپیشرفت های خودرادر

میادین بین المللی درداخل وخارج ازكشوربسطوگسترش دهند.

تابش افزود:هم اكنون دركشورمان تعامل بسیارخوبی میان فدراسیون سواركاری ، سازمان دامپزشكی وبخش خصوصی وجود دارد و در سایه تعامل موجودمشكل قرنطینه جهت حضورسواركاران و اسبهای ایران دربازیهای

اسیایی بطورموقت برطرف شده است امااین كافی نیست وفدراسیون سواركاری برای احقاق حق قطعی ایران درزمینه رفع كامل مشكل قرنطینه به تلاشهایش ادامه خواهدداد.

در ادامه این نشست دكترتوبیازهلدضمن اظهارخرسندی ازحضوردرایران گفت :امیدواراست درمدت اقامت خوددرایران وبازدیدهای پیش بینی شده بتواندباگزارشهای خوددرحل مشكل قرنطینه اسب ایران راهگشاباشد.

این هیئت قراراست درمدت حضورده روزه خوددرایران ازسازمان دامپزشكی كشور/ازمایشگاه مركزی /ایستگاه قرنطینه كمال اباد/جزیره كیش /برخی از باشگاههای سواركاری تهران واستانهاونیزمسابقات اسبدوانی وسواركاری كشوربازدیدكنند.

UserName